Notowania

Raport roczny R

Spółka
SKYLINE INVESTMENT
Okres
Raport roczny R
Tytuł
(rodzaj emitenta)
Data utworzenia
2018-06-04
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2018-06-04
Adam Jenkins
Prezes Zarządu
2018-06-04
Waldemar Skarżyński
Wiceprezez Zarządu
2018-06-04
Paweł Hanusewicz
Wiceprezes Zarządu
2018-06-04
Anna Gogolewska
Główny Księgowy
2017 (w tys. zł)2016 (w tys. zł)2017 (w tys. EUR)2016 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
49
147
12
34
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
-1 502
-1 611
-354
-368
Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem
-2 154
-1 314
-507
-300
Zysk (strata) netto
-2 171
-1 251
-511
-286
Średnia ważona liczba akcji (szt.
21 800 000
10 000 000
21 800 000
10 000 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
-1 414
-1 247
-333
-285
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej
993
-148
234
-34
Przepływy pieniężne z działalności finansowej
414
486
98
111
Przepływy pieniężne netto razem
-7
-909
-2
-208
Aktywa obrotowe
9 097
9 853
2 181
2 227
Aktywa razem
39 642
28 531
9 504
6 449
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
1 367
1 114
328
252
Zobowiązania długoterminowe
0
0
0
0
Zobowiązania krótkoterminowe
768
532
184
120
Kapitał własny
38 275
27 417
9 177
6 197
Kapitał zakładowy (akcyjny
21 800
10 000
5 227
2 260
Liczba akcji (szt.
21 800 000
10 000 000
21 800 000
10 000 000
Zysk (strata) na 1 akcję zwykłą (w zł/EUR
-0,1
-0,125
-0,024
-0,03
Wartość księgowa na 1 akcję zwykłą (w zł/EUR
1,76
2,74
0,42
0,63
Zysk (strata) na 1 akcję średnioważoną zwykłą (w zł/EUR
-0,1
-0,125
-0,024
-0,03
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa