Notowania

Skonsolidowany raport półroczny PSr

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2018-10-01
Maciej Srebro
Prezes Zarzadu
2018-10-01
Jarosław Plewa
Wiceprezes Zarzadu

Dane dotyczace skonsolidowanego sprawozdania finansowego

półrocze / 2018 (w tys. )półrocze /2017 (w tys. )półrocze / 2018 (w tys. EUR)półrocze /2018 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
3 895
2 897
919
682
Koszt własny sprzedaży
-2 800
-2 089
-660
-492
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
1 095
808
258
190
Zysk (strata) ze sprzedaży
-1 235
-438
-291
-103
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
-2 131
-447
-503
-105
Zysk (strata) przed opodatkowaniem (brutto
-18 859
-1 044
-4 448
-246
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
-18 640
-1 049
-4 397
-247
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
-844
-1 073
-199
-253
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
41
-2 241
10
-528
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
942
3 202
222
754
Aktywa
63 214
61 313
14 494
14 507
Aktywa trwałe
29 300
55 008
6 718
13 015
Aktywa obrotowe
33 914
6 305
7 776
1 492
Zobowiązania i rezerwy
32 345
24 290
7 416
5 747
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe
4 378
624
1 004
148
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe
27 967
23 666
6 412
5 599
Kapitał zakładowy
23 321
21 800
5 347
5 158
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
30 533
36 933
7 000
8 738
Udziały niesprawujące kontroli
336
90
77
21
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł.
1,31
1,69
0,3
0,4
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł.
1,31
1,69
0,3
0,4
Liczba akcji na dzień bilansowy
23 321 000
21 800 000
23 321 000
21 800 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł.
1,31
1,69
0,3
0,4
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł.) -retrospektywnie
1,31
1,69
0,3
0,4
Liczba akcji na dzień bilansowy
23 321 000
21 800 000
23 321 000
21 800 000
Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą (w zł.
-0,85
-0,07
-0,2
-0,02
Rozwodniony zysk (strata) za okres na jedną akcję (w zł.
-0,85
-0,07
-0,2
-0,02
Średnia ważona liczba akcji
21 815 210
14 602 000
21 815 210
14 602 000
Zysk (strata) za okres na jedną akcję (w zł.
-0,85
-0,07
-0,2
-0,02
Rozwodniony zysk (strata) za okres na jedną akcję (w zł.
-0,85
-0,07
-0,2
-0,02

Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego jednostki dominujacej

półrocze / 2018 (w tys. )półrocze /2017 (w tys. )półrocze / 2018 (w tys. EUR)półrocze /2018 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
345
25
81
6
Koszt własny sprzedaży
-322
-246
-76
-58
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
23
-221
5
-52
Zysk (strata) ze sprzedaży
-794
-748
-187
-176
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
-810
-759
-191
-179
Zysk (strata) przed opodatkowaniem (brutto
-11 485
-584
-2 709
-137
Zysk (strata) netto
-11 485
-583
-2 709
-137
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
-938
-831
-221
-196
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
-37
944
-9
222
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
957
64
226
15
Aktywa
33 509
40 702
7 683
9 630
Aktywa trwałe
24 250
31 407
5 560
7 431
Aktywa obrotowe
9 259
9 295
2 123
2 199
Zobowiązania i rezerwy
2 960
839
679
199
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe
711
560
163
132
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe
2 249
279
516
66
Kapitał zakładowy
23 321
21 800
5 347
5 158
Kapitał własny
30 549
39 863
7 004
9 432
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł.
1,31
1,83
0,3
0,43
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł.
1,31
1,83
0,3
0,43
Liczba akcji na dzień bilansowy
23 321 000
21 800 000
23 321 000
21 800 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł.) -retrospektywnie
1,31
1,83
0,3
0,43
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł.) -retrospektywnie
1,31
1,83
0,3
0,43
Liczba akcji na dzień bilansowy - retrospektywnie
23 321 000
21 800 000
23 321 000
21 800 000
Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą (w zł.
-0,53
-0,04
-0,12
-0,01
Rozwodniony zysk (strata) za okres na jedną akcję (w zł.
-0,53
-0,04
-0,12
-0,01
Średnia ważona liczba akcji
21 815 210
14 602 000
21 815 210
14 602 000
Zysk (strata) za okres na jedną akcję (w zł.) -retrospektywnie
-0,53
-0,04
-0,12
-0,01
Rozwodniony zysk (strata) za okres na jedną akcję (w zł.) -retrospektywnie
-0,53
-0,04
-0,12
-0,01
Audytor: Misters Audytor Adviser sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-520), przy ul. Wiśniowej 40 lok 5
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.