Notowania

Raport kwartalny SA-Q

Spółka
STAPORKOW
Okres
Raport kwartalny SA-Q
Tytuł
za 1 kwartał roku obrotowego 2018 obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
Data utworzenia
2018-05-30
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2018-05-30
Jacek Weremiej
Prezes Zarządu
1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od do (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od do (w tys. EUR)1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
14 986
12 594
3 494
2 936
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
621
-350
143
-82
Zysk (strata) brutto
429
-507
98
-118
Zysk (strata) netto
429
-571
98
-133
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
128
-2 069
29
-482
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-27
-119
-6
-28
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-636
-216
-146
-50
Przepływy pieniężne netto, razem
-535
-2 392
-123
-558
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego
55 964
55 614
13 111
13 334
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego
40 110
40 188
9 397
9 635
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego
4 794
5 585
1 123
1 339
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego
21 877
25 202
5 125
6 042
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego
15 854
15 425
3 714
3 698
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego
2 211
2 211
518
530
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego
6 503 790
6 503 790
6 503 790
6 503 790
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR
0,07
-1,05
0,02
-0,25
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR
0
-1,3
0
-0,31
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego
2,44
2,37
0,57
0,57
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego
0
2,9
0
0,71
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa