Notowania

Skonsolidowany raport roczny RS

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2018-01-31
Walter T. Kuskowski
Prezes Zarządu
2018-01-31
Wojciech Gielnik
Wiceprezes Zarządu
2018-01-31
Piotr Stachowicz
Członek Zarządu
2018-01-31
Tomasz Kowalewski
Główny Księgowy

Skonsolidowane sprawozdanie z wyniku

2017 (w tys. zł)2016 (w tys. zł)2017 (w tys. EUR)2016 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
167 485
154 857
39 026
35 653
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
12 730
5 723
2 966
1 318
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
9 263
1 791
2 158
412
Zysk (strata) netto
7 657
22
1 784
5
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego
7 657
22
1 784
5
Zysk* na akcję (PLN
1,66
0
0,39
0
Rozwodniony zysk* na akcję (PLN
1,66
0
0,39
0

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

2017 (w tys. zł)2016 (w tys. zł)2017 (w tys. EUR)2016 (w tys. EUR)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
18 891
5 276
4 402
-65
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-3 678
-1 572
-857
918
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
-12 738
-1 955
-2 968
-450
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
2 476
1 749
577
403

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

2017 (w tys. zł)2016 (w tys. zł)2017 (w tys. EUR)2016 (w tys. EUR)
Aktywa
164 205
164 707
38 107
38 197
Zobowiązania długoterminowe
52 162
66 322
12 105
15 381
Zobowiązania krótkoterminowe
48 355
42 353
11 221
9 822
Kapitał własny
63 689
56 032
14 780
12 994
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
63 689
56 032
14 780
12 994
W okresach objętych sprawozdaniem finansowym, do przeliczenia wybranych danych finansowych zastosowano następujące średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR, ustalane przez Narodowy Bank Polski:  - kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego:  30.09.2017 4,3091 PLN/EUR, 30.09.2016 4,3120 PLN/EUR, - średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie:  01.10.2016 - 30.09.2017 4,2916 PLN/EUR, 01.10.2015 - 30.09.2016 4,3435 PLN/EUR, - najwyższy i najniższy kurs obowiązujący w każdym okresie:  01.10.2016 - 30.09.2017 4,5035;   4,1737  PLN/EUR 01.10.2015 - 30.09.2016 4,4987;   4,2170  PLN
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa