Trwa ładowanie...

Notowania

Raport półroczny P

Spółka
Alta SA
Okres
Raport półroczny P
Tytuł
(rodzaj emitenta)
Data utworzenia
2020-09-30
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2020-09-30
Robert Jacek Moritz
Prezes Zarządu
półrocze / 2020 (w tys. zł)półrocze /2019 (w tys. zł)półrocze / 2020 (w tys. EUR)półrocze /2019 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
492
380
111
89
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
-21 130
-1 645
-4 758
-384
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
-11 782
-1 333
-2 653
-311
IV. Zysk (strata) netto
-11 782
-1 333
-2 653
-311
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
-1 192
-588
-268
-137
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
5 604
837
1 262
195
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-4 020
-70
-905
-16
Przepływy pieniężne netto, razem
392
179
88
42
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / euro
-0,77
-0,09
-0,17
-0,02
Dane odpowiednio na dzień
Aktywa razem
161 170
176 949
36 088
41 552
Zobowiązania długoterminowe
171
210
38
49
Zobowiązania krótkoterminowe
850
4 646
190
1 091
Kapitał własny
160 149
172 093
35 860
40 412
Kapitał zakładowy
15 212
15 212
3 406
3 572
Liczba akcji
15 212 345
15 212 345
15 212 345
15 212 345
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / euro
10,53
11,31
2,36
2,66