Notowania

Skonsolidowany raport roczny RS

Spółka
Vivid Games SA
Okres
Skonsolidowany raport roczny RS
Tytuł
(rodzaj emitenta)
Data utworzenia
2017-03-15
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2017-03-15
Remigiusz Kościelny
Prezes Zarządu
2017-03-15
Jarosław Wojczakowski
Wiceprezes Zarządu
2017-03-15
Roy Huppert
Członek Zarządu
2017-03-15
Hanna Gelo
Główna Księgowa
2016 (w tys. zł)2015 (w tys. zł)2016 (w tys. EUR)2015 (w tys. EUR)
Aktywa trwałe
33 051,39
26 346,92
7 470,93
6 182,55
Aktywa obrotowe
8 385,37
13 224,74
1 895,43
3 103,31
Aktywa razem
41 436,76
39 571,66
9 366,36
9 285,85
Kapitał własny
24 586,64
20 817,13
5 557,56
4 884,93
Kapitał podstawowy
2 794,55
2 794,55
631,68
655,77
Zobowiązania długoterminowe
6 396,84
5 638,27
1 445,94
1 323,07
Zobowiązania krótkoterminowe
10 453,28
13 116,26
2 362,86
3 077,85
Instrumenty pochodne
5 287,02
8 986,7
1 195,08
2 108,81
Przychody ze sprzedaży ogółem i zrównane z nimi
22 753,23
17 316,15
5 199,91
4 137,87
Przychody ze sprzedaży
12 136,29
12 958,6
2 773,57
3 096,59
Koszt wytworzenia na własne potrzeby
10 616,94
4 357,55
2 426,34
1 041,28
Koszty działalności operacyjnej
-23 293,59
-14 318,1
-5 323,4
-3 421,45
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
3 414,26
-1 024,43
780,28
-244,8
Całkowite dochody ogółem
2 995,96
7 587,48
684,68
1 813,1
EBITDA
7 432,18
1 359,76
1 698,51
324,93

Z działalności kontynuowanej i zaniechanej

2016 (w tys. zł)2015 (w tys. zł)2016 (w tys. EUR)2015 (w tys. EUR)
Zwykły w zł/EUR
0,11
0,29
0,03
0,07
Rozwodniony w zł/EUR
0,11
0,29
0,03
0,07

Z działalności kontynuowanej

2016 (w tys. zł)2015 (w tys. zł)2016 (w tys. EUR)2015 (w tys. EUR)
Zwykły w zł/EUR
0,11
0,29
0,03
0,07
Rozwodniony w zł/EUR
0,11
0,29
0,03
0,07
Liczba akcji na koniec okresu w tysiącach sztuk
27 945,5
27 945,5
27 945,5
27 945,5
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
2 797,75
5 629,85
639,38
1 345,31
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-10 864,53
-9 993,33
-2 482,92
-2 388,01
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
3 459,58
12 999,26
790,63
3 106,3
Stan środków pieniężnych na koniec okresu
5 584,64
10 191,84
1 276,28
2 435,44