Notowania

Skonsolidowany raport kwartalny QSr

Spółka
Vivid Games SA
Okres
Skonsolidowany raport kwartalny QSr
Tytuł
(rodzaj emitenta)
Data utworzenia
2019-10-30
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2019-10-30
Remigiusz Kościelny
Prezes Zarządu

DANE SKONSOLIDOWANE

3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży ogółem i zrównane z nimi:
13 358,5
12 718,4
3 100,43
2 990,1
Przychody ze sprzedaży
8 098,07
7 141,21
1 879,51
1 678,9
Koszt wytworzenia na własne potrzeby
5 260,43
5 577,19
1 220,91
1 311,2
Koszty działalności operacyjnej
-13 374,42
-16 791,2
-3 104,12
-3 947,62
Zysk (-strata) na działalności operacyjnej
425,53
-3 747,8
98,76
-881,11
Całkowite dochody ogółem
-412,91
-4 547,51
-95,83
-1 069,12
EBITDA
4 059,39
659,46
942,16
155,04
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
3 278,06
716,65
760,82
168,48
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-5 851,26
-5 826,79
-1 358,04
-1 369,88
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
3 194,36
-2 074,42
741,39
-487,7
Stan środków pieniężnych na koniec okresu
2 434,35
1 015,94
565
238,85

ZYSK/(-STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ (W ZŁ/EUR NA JEDNĄ AKCJĘ) z działalności kontynuowanej i zaniechanej:

3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 (w tys. EUR)
Zysk na jedną akcję podstawowy
-0,01
-0,15
0
-0,04
Zysk na jedną akcję rozwodniony
-0,01
-0,15
0
-0,04

ZYSK/(-STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ (W ZŁ/EUR NA JEDNĄ AKCJĘ) z działalności kontynuowanej:

3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 (w tys. EUR)
Zwykły w zł
-412,91
-4 547,51
-94,93
-1 062,13
Rozwodniony w zł
-412,91
-4 547,51
-94,93
-1 062,13
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej
-412,91
-4 547,51
-94,93
-1 062,13
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej
-412,91
-4 547,51
-94,93
-1 062,13
Średnia ważona liczba akcji zwykłych w szt
29 632 085
29 654 200
29 632 100
29 646 100
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych w szt
29 632 085
29 654 200
29 632 100
29 646 100
Aktywa trwałe
33 689,48
31 203,28
7 702,92
7 256,58
Aktywa obrotowe
4 653,07
3 483,14
1 063,9
810,03
Aktywa razem
38 342,55
34 686,42
8 766,82
8 066,61
Kapitał własny
15 414,59
15 692,55
3 524,46
3 649,43
Kapitał podstawowy
2 974,34
2 974,34
680,07
691,71
Zobowiązania długoterminowe
10 066,96
15 257,8
2 301,76
3 548,33
Dłużne papiery wartościowe
0
10 299,28
0
2 395,18
Zobowiązania krótkoterminowe
12 861
3 736,07
2 940,6
868,85
Dłużne papiery wartościowe
10 532,39
120,19
2 408,17
27,95

DANE JEDNOSTKOWE

3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży ogółem i zrównane z nimi:
13 358,5
12 718,25
3 100,43
2 990,07
Przychody ze sprzedaży
8 098,07
7 141,06
1 879,51
1 678,87
Koszt wytworzenia na własne potrzeby
5 260,43
5 577,19
1 220,91
1 311,2
Koszty działalności operacyjnej
-13 372,61
-16 730,55
-3 103,7
-3 933,36
Zysk (-strata) na działalności operacyjnej
427,34
-3 716,24
99,18
-873,69
Całkowite dochody ogółem
-410,03
-4 514,42
-95,17
-1 061,34
EBITDA
4 061,2
645,77
942,58
151,82
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
2 536,95
730,14
588,81
171,66
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-5 108,58
-5 826,79
-1 185,67
-1 369,88
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
3 194,32
-2 074,41
741,38
-487,69
Stan środków pieniężnych na koniec okresu
2 432,36
1 015,4
564,54
238,72
Wynik na jedną akcję - podstawowy (w PLN/EUR
-0,01
-0,15
0
-0,04
Wynik na jedną akcję - rozwodniony (w PLN/EUR
-0,01
-0,15
0
-0,04
Średnia ważona liczba akcji zwykłych w szt.
29 632 140
29 660 290
29 632 140
29 660 290
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych w szt.
29 632 140
29 660 290
29 632 140
29 660 290
Aktywa trwałe
33 697,88
31 211,68
7 704,84
7 258,53
Aktywa obrotowe
4 690,58
3 518,28
1 072,48
818,2
Aktywa razem
38 388,46
34 729,96
8 777,31
8 076,73
Kapitał własny
15 460,98
15 736,05
3 535,07
3 659,55
Kapitał podstawowy
2 974,34
2 974,34
680,07
691,71
Zobowiązania długoterminowe, wtym:
10 066,96
15 257,8
2 301,76
3 548,33
Dłużne papiery wartościowe
0
10 299,28
0
2 395,18
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:
12 860,52
3 736,11
2 940,49
868,86
Dłużne papiery wartościowe
10 532,39
120,19
2 408,17
27,95
Do przeliczenia wybranych danych finansowych na EUR zastosowano następujące kursy: 1.                Dla pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej – kurs NBP z dnia: 30 września 2019 roku – 1 EUR = 4,3736 PLN 31 grudnia 2018 roku – 1 EUR = 4,3000 PLN 30 września 2018 roku – 1 EUR = 4,2714 PLN 2.                Dla pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów w trzecim kwartale - kurs wyliczony jako średnia kursów NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca trzeciego kwartału. 2019 roku 1 EUR = 4,3497 PLN 2018 roku 1 EUR = 4,2815 PLN 3.                Dla pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów za trzy kwartały - kurs wyliczony jako średnia kursów NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca od stycznia do września danego roku. 2019 roku 1 EUR = 4,3086 PLN 2018 roku 1 EUR = 4,2535 PLN
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.