Trwa ładowanie...

Notowania

Skonsolidowany raport kwartalny QSr

Spółka
ZUE SA
Okres
Skonsolidowany raport kwartalny QSr
Tytuł
(rodzaj emitenta)
Data utworzenia
2019-11-19
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2019-11-19
Wiesław Nowak
Prezes Zarządu
2019-11-19
Anna Mroczek
Wiceprezes Zarządu
2019-11-19
Jerzy Czeremuga
Wiceprezes Zarządu
2019-11-19
Maciej Nowak
Wiceprezes Zarządu
2019-11-19
Marcin Wiśniewski
Wiceprezes Zarządu

Dane skonsolidowane

3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
748 258
555 855
173 666
130 682
Zysk brutto ze sprzedaży
23 175
17 506
5 379
4 116
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
7 184
1 551
1 667
365
Zysk (strata) brutto
6 729
2 199
1 562
517
Zysk (strata) netto
3 966
1 968
920
463
Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej
3 975
1 808
923
425
Zysk netto przypadający na jedną akcję
0,17
0,08
0,04
0,02
Liczba akcji na koniec okresu (sztuki
23 030 083
23 030 083
23 030 083
23 030 083
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
-84 785
-84 054
-19 678
-19 761
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-485
-17 572
-113
-4 131
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
9 013
6 597
2 092
1 551
Przepływy pieniężne netto (razem
-76 257
-95 029
-17 699
-22 341
Wybrane pozycje bilansu
Aktywa razem
587 353
629 562
134 295
146 409
Zobowiązania razem
436 660
482 814
99 840
112 282
Zobowiązania długoterminowe
39 988
36 402
9 143
8 466
Zobowiązania krótkoterminowe
396 672
446 412
90 697
103 816
Kapitał własny
150 693
146 748
34 455
34 127
Kapitał podstawowy
5 758
5 758
1 317
1 339

Dane jednostkowe

3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
707 422
507 241
164 188
119 253
Zysk brutto ze sprzedaży
19 834
13 834
4 603
3 253
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
6 258
594
1 452
140
Zysk (strata) brutto
6 341
1 766
1 472
415
Zysk (strata) netto
3 700
1 252
859
294
Liczba akcji na koniec okresu (sztuki
23 030 083
23 030 083
23 030 083
23 030 083
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
-81 505
-82 887
-18 917
-19 487
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-827
-17 634
-192
-4 146
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
7 247
6 114
1 682
1 437
Przepływy pieniężne netto (razem
-75 085
-94 407
-17 427
-22 196
Wybrane pozycje bilansu
Aktywa razem
558 314
596 618
127 655
138 748
Zobowiązania razem
408 395
450 376
93 377
104 738
Zobowiążania długoterminowe
38 196
34 480
8 733
8 019
Zobowiązania krótkoterminowe
370 199
415 896
84 644
96 719
Kapitał własny
149 919
146 242
34 278
34 010
Kapitał podstawowy
5 758
5 758
1 317
1 339
Pozycje rachunku przepływów pieniężnych oraz rachunku zysków i strat zostały przeliczone zgodnie z średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP w ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu, po kursie euro 4,3086 dla danych za okres kończący się w dniu 30.09.2019 r., oraz po kursie euro 4,2535 dla danych za okres kończących się w dniu 30.09.2018 r. Pozycję aktywów i pasywów zostały przeliczone zgodnie ze średnim kursem obowiązującym na dzień bilansowy po kursie euro 4,3736 dla danych za okres III kwartału kończący się w dniu 30.09.2019 r. oraz po kursie euro 4,3000 na dzień 31 grudnia 2018 r.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.