Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

Skonsolidowany raport roczny

Spółka
Agora SA
Okres
Skonsolidowany raport roczny
Tytuł
za rok obrotowy 2020
Data utworzenia
2022-03-25
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Brak walorów wybranego typu
2021 (w tys. zł)2020 (w tys. zł)2021 (w tys. EUR)2020 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży
965 874
836 459
211 005
186 952
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
-41 851
-111 708
-9 143
-24 967
Zysk (strata) brutto
-49 952
-152 700
-10 913
-34 129
Zysk (strata) netto przypadajacy na akcjonariuszy jednostki dominującej
-44 568
-117 193
-9 736
-26 193
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
126 805
131 874
27 702
29 474
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-18 726
-24 447
-4 091
-5 464
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-111 556
-30 137
-24 371
-6 736
Zmiana środków pieniężnych i ekwiwalentów
-3 477
77 290
-760
17 275
Aktywa razem
1 921 256
2 018 298
417 719
437 353
Zobowiązania długoterminowe
694 299
739 784
150 954
160 307
Zobowiązania krótkoterminowe
446 673
446 191
97 115
96 687
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej
774 355
820 942
168 360
177 893
Kapitał zakładowy
46 581
46 581
10 128
10 094
Średnia ważona liczba akcji (w szt.
46 580 831
46 580 831
46 580 831
46 580 831
Podstawowy/ rozwodniony zysk/ (strata) przypadający/(-a) na jedną akcję (w zł / EURO
-0,96
-2,52
-0,21
-0,56
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR
16,62
17,62
3,61
3,82