Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

Skonsolidowany raport roczny

Spółka
Agora SA
Okres
Skonsolidowany raport roczny
Tytuł
za rok obrotowy 2022
Data utworzenia
2023-03-17
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Brak walorów wybranego typu
2022 (w tys. zł)2021 (w tys. zł)2022 (w tys. EUR)2021 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży
1 113 119
965 874
237 425
211 005
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
-64 822
-41 851
-13 826
-9 143
Zysk (strata) brutto
-103 655
-49 952
-22 109
-10 913
Zysk (strata) netto przypadajacy na akcjonariuszy jednostki dominującej
-102 658
-44 568
-21 897
-9 736
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
76 817
126 805
16 385
27 702
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-38 609
-18 726
-8 235
-4 091
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-104 032
-111 556
-22 190
-24 371
Zmiana środków pieniężnych i ekwiwalentów
-65 824
-3 477
-14 040
-760
Aktywa razem
1 793 073
1 921 256
382 326
417 719
Zobowiązania długoterminowe
708 555
694 299
151 081
150 954
Zobowiązania krótkoterminowe
410 494
446 673
87 527
97 115
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej
674 123
774 355
143 739
168 360
Kapitał zakładowy
46 581
46 581
9 932
10 128
Średnia ważona liczba akcji (w szt.
46 580 831
46 580 831
46 580 831
46 580 831
Podstawowy/ rozwodniony zysk/ (strata) przypadający/(-a) na jedną akcję (w zł / EURO
-2,2
-0,96
-0,47
-0,21
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR
14,47
16,62
3,09
3,61