Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

Skonsolidowany raport kwartalny

Spółka
Agora SA
Okres
Skonsolidowany raport kwartalny
Tytuł
za 1 kwartał roku obrotowego 2023 obejmujący okres od 2023-01-01 do 2023-03-31
Data utworzenia
2023-05-26
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2023-05-25
Bartosz Hojka
Prezes Zarządu
2023-05-25
Tomasz Jagiełło
Członek Zarządu
2023-05-25
Anna Kryńska-Godlewska
Członek Zarządu
2023-05-25
Tomasz Grabowski
Członek Zarządu
2023-05-25
Wojciech Bartkowiak
Członek Zarządu

Dane dotyczące skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 (w tys. EUR)1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży
295 815
253 091
62 933
54 461
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
4 987
22 713
1 061
4 887
Zysk (strata) brutto
32 738
34 890
6 965
7 508
Zysk (strata) netto przypadajacy na akcjonariuszy jednostki dominującej
32 564
31 804
6 928
6 844
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
50 529
2 775
10 750
597
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
188
16 771
40
3 609
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
7 210
22 191
1 534
4 775
Zmiana środków pieniężnych i ekwiwalentów
57 927
36 187
12 324
7 787
Średnia ważona liczba akcji (w szt.
46 580 831
46 580 831
46 580 831
46 580 831
Podstawowy/ rozwodniony zysk/ (strata) przypadający/(-a) na jedną akcję (w zł / EURO
0,7
0,68
0,15
0,15

.

1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 (w tys. EUR)1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 (w tys. EUR)
.
Aktywa razem
2 142 900
1 793 073
458 325
382 326
Zobowiązania długoterminowe
781 759
708 555
167 203
151 081
Zobowiązania krótkoterminowe
542 832
410 494
116 101
87 527
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej
706 581
674 123
151 124
143 739
Kapitał zakładowy
46 581
46 581
9 963
9 932
Średnia ważona liczba akcji (w szt.
46 580 831
46 580 831
46 580 831
46 580 831
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR
15,17
14,47
3,24
3,09

Dane dotyczące skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego

1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 (w tys. EUR)1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 (w tys. EUR)
1
1
1
1