Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

Skonsolidowany raport kwartalny

Spółka
Agora SA
Okres
Skonsolidowany raport kwartalny
Tytuł
za 3 kwartał roku obrotowego 2023 obejmujący okres od 2023-07-01 do 2023-09-30
Data utworzenia
2023-11-17
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2023-11-16
Bartosz Hojka
Prezes Zarządu
2023-11-16
Tomasz Jagiełło
Członek Zarządu
2023-11-16
Anna Kryńska-Godlewska
Członek Zarządu
2023-11-16
Tomasz Grabowski
Członek Zarządu
2023-11-16
Wojciech Bartkowiak
Członek Zarządu

Dane dotyczące skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży
986 178
782 109
215 450
166 832
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
10 260
34 357
2 241
7 329
Zysk (strata) brutto
35 414
77 144
7 737
16 456
Zysk (strata) netto przypadajacy na akcjonariuszy jednostki dominującej
25 325
71 252
5 533
15 199
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
145 374
14 904
31 760
3 179
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
3 921
27 446
857
5 855
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
107 017
52 259
23 380
11 147
Zmiana środków pieniężnych i ekwiwalentów
34 436
64 801
7 523
13 823
Średnia ważona liczba akcji (w szt.
46 580 831
46 580 831
46 580 831
46 580 831
Podstawowy/ rozwodniony zysk/ (strata) przypadający/(-a) na jedną akcję (w zł / EURO
0,54
1,53
0,12
0,33

.

3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 (w tys. EUR)
.
Aktywa razem
2 084 972
1 793 073
449 774
382 326
Zobowiązania długoterminowe
736 372
708 555
158 851
151 081
Zobowiązania krótkoterminowe
550 978
410 494
118 858
87 527
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej
699 285
674 123
150 851
143 739
Kapitał zakładowy
46 581
46 581
10 049
9 932
Średnia ważona liczba akcji (w szt.
46 580 831
46 580 831
46 580 831
46 580 831
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR
15,01
14,47
3,24
3,09

Dane dotyczące skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego

3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 (w tys. EUR)
3
3
3
3