Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

Skonsolidowany raport kwartalny

Spółka
Agora SA
Okres
Skonsolidowany raport kwartalny
Tytuł
za 4 kwartał roku obrotowego 2023 obejmujący okres od 2023-10-01 do 2023-12-31
Data utworzenia
2024-03-20
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Brak walorów wybranego typu
2023 (w tys. zł)2022 (w tys. zł)2023 (w tys. EUR)2022 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży
1 424 311
1 113 119
314 529
237 425
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
44 557
-64 822
9 839
-13 826
Zysk (strata) brutto
101 617
-103 655
22 440
-22 109
Zysk (strata) netto przypadajacy na akcjonariuszy jednostki dominującej
65 367
-102 658
14 435
-21 897
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
246 636
76 817
54 464
16 385
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-19 482
-38 609
-4 302
-8 235
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-205 808
-104 032
-45 448
-22 190
Zmiana środków pieniężnych i ekwiwalentów
21 346
-65 824
4 714
-14 040
Średnia ważona liczba akcji (w szt.
46 580 831
46 580 831
46 580 831
46 580 831
Podstawowy/ rozwodniony zysk/ (strata) przypadający/(-a) na jedną akcję (w zł / EURO
1,4
-2,2
0,31
-0,47
Aktywa razem
2 045 408
1 793 073
470 425
382 326
Zobowiązania długoterminowe
636 342
708 555
146 353
151 081
Zobowiązania krótkoterminowe
561 501
410 494
129 140
87 527
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej
738 488
674 123
169 845
143 739
Kapitał zakładowy
46 581
46 581
10 713
9 932
Średnia ważona liczba akcji (w szt.
46 580 831
46 580 831
46 580 831
46 580 831
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR
15,85
14,47
3,65
3,09