Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

Skonsolidowany raport roczny

Spółka
Bumech SA
Okres
Skonsolidowany raport roczny
Tytuł
za rok obrotowy 2020
Data utworzenia
2022-05-03
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Brak walorów wybranego typu

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

2021 (w tys. zł)2020 (w tys. zł)2021 (w tys. EUR)2020 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
427 123
78 622
93 309
17 572
Koszt własny sprzedaży
392 763
67 942
85 803
15 185
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
216 534
3 493
47 304
781
Zysk (strata) brutto
203 446
-363
44 445
-81
Zysk (strata) netto
403 958
1 569
88 249
351
Liczba udziałów/akcji w sztukach na dzień 31.12.2018
14 481 608
14 481 608
14 481 608
14 481 608
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro
27,89
0,11
6,09
0,02
Liczba udziałów/akcji średnioważona
14 481 608
14 481 608
14 481 608
14 481 608
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą średnioważoną (zł/euro
27,89
0,11
6,09
0,02

BILANS

2021 (w tys. zł)2020 (w tys. zł)2021 (w tys. EUR)2020 (w tys. EUR)
Aktywa trwałe
714 720
68 485
155 394
14 840
Aktywa obrotowe
222 600
43 002
48 398
9 318
Kapitał własny
437 123
33 526
95 039
7 265
Zobowiązania długoterminowe
222 140
42 491
48 298
9 208
Zobowiązania krótkoterminowe
278 057
32 896
60 455
7 128
Zobowiązania objęte postępowaniem restrukturyzacyjnym
29 521
30 340
6 418
6 574
Wartość księgowa na akcję (zł/euro
30,18
2,32
6,56
0,5

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

2021 (w tys. zł)2020 (w tys. zł)2021 (w tys. EUR)2020 (w tys. EUR)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
4 679
6 596
1 022
1 474
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
26 804
-2 709
5 856
-605
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-5 511
-2 833
-1 204
-633