Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

Skonsolidowany raport roczny

Spółka
Bumech SA
Okres
Skonsolidowany raport roczny
Tytuł
za rok obrotowy 2022
Data utworzenia
2023-04-18
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Brak walorów wybranego typu

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

2022 (w tys. zł)2021 (w tys. zł)2022 (w tys. EUR)2021 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
1 111 782
427 123
237 140
93 309
Koszt własny sprzedaży
542 837
392 763
115 785
85 803
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
452 937
216 534
96 610
47 304
Zysk (strata) brutto
441 586
203 446
94 189
44 445
Zysk (strata) netto
356 567
403 958
76 055
88 249
Liczba udziałów/akcji w sztukach na dzień 31.12.2018
14 481 608
14 481 608
14 481 608
14 481 608
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro
24,62
27,89
5,25
6,09
Liczba udziałów/akcji średnioważona
14 471 964
14 481 608
14 471 964
14 481 608
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą średnioważoną (zł/euro
24,64
27,89
5,25
6,09

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

2022 (w tys. zł)2021 (w tys. zł)2022 (w tys. EUR)2021 (w tys. EUR)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
225 046
4 679
48 002
1 022
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-114 425
26 804
-24 407
5 856
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-36 016
-5 511
-7 682
-1 204

BILANS

2022 (w tys. zł)2021 (w tys. zł)2022 (w tys. EUR)2021 (w tys. EUR)
Aktywa trwałe
696 151
714 720
148 436
155 394
Aktywa obrotowe
525 053
222 600
111 954
48 398
Kapitał własny
779 534
437 123
166 215
95 039
Zobowiązania długoterminowe
162 856
222 140
34 725
48 298
Zobowiązania krótkoterminowe
278 814
278 057
59 450
60 455
Wartość księgowa na akcję (zł/euro
53,83
30,18
11,48
6,56