Trwa ładowanie...
Notowania

Raport roczny R

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2019-02-27
Cezary Stypułkowski
Prezes Zarządu
2019-02-27
Lidia Jabłonowska-Luba
Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Ryzykiem
2019-02-27
Frank Bock
Wiceprezes Zarządu ds. Rynków Finansowych
2019-02-27
Andreas Böger
Wiceprezes Zarządu ds. Finansów
2019-02-27
Krzysztof Dąbrowski
Wiceprezes Zarządu ds. Operacji i Informatyki
2019-02-27
Cezary Kocik
Wiceprezes Zarządu ds. Bankowości Detalicznej
2019-02-27
Adam Pers
Wiceprezes Zarządu ds. Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej
2018 (w tys. zł)2017 (w tys. zł)2018 (w tys. EUR)2017 (w tys. EUR)
Przychody z tytułu odsetek
3 961 606
3 550 968
928 451
836 565
Przychody z tytułu opłat i prowizji
1 467 005
1 405 071
343 810
331 018
Wynik na działalności handlowej
352 317
303 383
82 570
71 473
Wynik na działalności operacyjnej
1 824 229
1 811 796
427 530
426 837
Zysk brutto
1 706 975
1 470 224
400 050
346 367
Zysk netto
1 317 485
1 089 704
308 769
256 721
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
1 919 196
-1 266 974
449 787
-298 484
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-221 674
-345 968
-51 952
-81 506
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-871 422
-3 584 484
-204 228
-844 461
Przepływy pieniężne netto, razem
826 100
-5 197 426
193 607
-1 224 451
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR
31,13
25,77
7,3
6,07
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR
31,11
25,75
7,29
6,07
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR
5,15
1,21
Aktywa razem
137 649 170
124 569 483
32 011 435
29 866 332
Zobowiązania wobec banków
3 136 771
5 089 716
729 482
1 220 292
Zobowiązania wobec klientów
109 873 386
99 331 571
25 551 950
23 815 381
Kapitał własny
15 175 043
14 287 561
3 529 080
3 425 534
Kapitał akcyjny
169 348
169 248
39 383
40 578
Liczba akcji
42 336 982
42 312 122
42 336 982
42 312 122
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR
358,43
337,67
83,36
80,96
Łączny współczynnik kapitałowy
24,2
24,62
24,2
24,62