Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

Skonsolidowany raport roczny

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Brak walorów wybranego typu
2021 (w mln. zł)2020 (w mln. zł)2021 (w tys. EUR)2020 (w tys. EUR)
Przychody z tytułu odsetek
5 432,4
5 246,9
1 186,8
1 172,7
Przychody z tytułu prowizji
2 325
1 963,5
507,9
438,9
Wynik na działalności podstawowej
6 867,6
6 214,6
1 500,3
1 389
Zysk brutto
3 015,3
1 911,7
658,7
427,3
Zysk netto przypadający akcjonariuszom ING Banku Śląskiego S.A.
2 308,3
1 337,6
504,3
299
Zwiększenie / zmniejszenie środków pieniężnych netto
149,5
-769,3
32,7
-171,9
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR
17,74
10,28
3,9
2,3
Aktywa razem
201 654,2
186 595,7
43 843,6
40 434,2
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom ING Banku Śląskiego S.A.
13 531,4
18 618,3
2 942
4 034,5
Kapitał akcyjny
130,1
130,1
28,3
28,2
Udziały niekontrolujące
0
0
0
0
Liczba akcji
130 100 000
130 100 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR
104,01
143,11
22,6
31
Łączny współczynnik kapitałowy (w %
15,08
19,52