Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

Skonsolidowany raport roczny

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Brak walorów wybranego typu
2022 (w mln. zł)2021 (w mln. zł)2022 (w tys. EUR)2021 (w tys. EUR)
Przychody z tytułu odsetek
8 111,9
5 432,4
1 730,2
1 186,8
Przychody z tytułu prowizji
2 636,7
2 325
562,4
507,9
Wynik na działalności podstawowej
7 696,6
6 867,6
1 641,7
1 500,3
Zysk brutto
2 403,1
3 015,3
512,6
658,7
Zysk netto przypadający akcjonariuszom ING Banku Śląskiego S.A.
1 714,4
2 308,3
365,7
504,3
Zwiększenie / zmniejszenie środków pieniężnych netto
1 672,1
149,5
356,7
32,7
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR
13,18
17,74
2,8
3,9
Aktywa razem
217 266,1
201 654,2
46 326,4
43 843,6
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom ING Banku Śląskiego S.A.
9 344,3
13 531,4
1 992,4
2 942
Kapitał akcyjny
130,1
130,1
27,7
28,3
Udziały niekontrolujące
0
0
0
0
Liczba akcji
130 100 000
130 100 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR
71,82
104,01
15,3
22,6
Łączny współczynnik kapitałowy (w %
15,23
16,05