Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

Skonsolidowany raport kwartalny

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2023-08-03
Bożena Graczyk
Wiceprezes Zarządu Banku
półrocze / 2023 (w mln. zł)półrocze / 2022 (w mln. zł)półrocze / 2023 (w tys. EUR)półrocze / 2022 (w tys. EUR)
Przychody z tytułu odsetek
6 116,1
4 231,2
1 325,8
911,4
Przychody z tytułu prowizji
1 327,9
1 306,3
287,9
281,4
Wynik na działalności podstawowej
5 083,3
4 666
1 101,9
1 005
Zysk brutto
2 633,1
1 899,3
570,8
409,1
Zysk netto przypadający akcjonariuszom ING Banku Śląskiego S.A.
2 008,1
1 365,8
435,3
294,2
Zwiększenie / zmniejszenie środków pieniężnych netto
-204,6
3 169
-44,4
682,6
Średnia ważona liczba akcji zwykłych
130 120 799
130 100 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR
15,43
10,5
3,3
2,3
Aktywa razem
227 735,8
217 266,1
51 173,1
46 326,4
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom ING Banku Śląskiego S.A.
12 962,6
9 344,3
2 912,7
1 992,4
Kapitał akcyjny
130,1
130,1
29,2
27,7
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR
99,64
71,82
22,4
15,3
Łączny współczynnik kapitałowy
17
16,2