Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

Skonsolidowany raport kwartalny

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Brak walorów wybranego typu
2023 (w mln. zł)2022 (w mln. zł)2023 (w tys. EUR)2022 (w tys. EUR)
Przychody z tytułu odsetek
12 409
8 111,9
2 740,3
1 730,2
Przychody z tytułu prowizji
2 722,3
2 636,7
601,2
562,4
Wynik na działalności podstawowej
10 648,1
7 696,6
2 351,4
1 641,7
Zysk brutto
5 720
2 403,1
1 263,1
512,6
Zysk netto przypadający akcjonariuszom ING Banku Śląskiego S.A.
4 440,9
1 714,4
980,7
365,7
Średnio ważona liczba akcji zwykłych
130 117 872
130 100 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR
34,13
13,18
7,5
2,8
Zwiększenie / zmniejszenie środków pieniężnych netto
3 990,3
1 672,1
881,2
356,7
Aktywa razem
245 361,4
217 266,1
56 430,9
46 326,4
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom ING Banku Śląskiego S.A.
16 736
9 344,3
3 849,1
1 992,4
Kapitał akcyjny
130,1
130,1
29,9
27,7
Liczba akcji
130 100 000
130 100 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR
128,64
71,82
29,6
15,3
Łączny współczynnik kapitałowy (w %
16,73
16,22