Trwa ładowanie...
Notowania

Raport roczny

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Brak walorów wybranego typu

dla rachunku zysków i strat

2021 (w tys. zł)2 020 (w tys. zł)2021 (w tys. EUR)2 020 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedży produktów, towarów i materiałów
7 041 673
7 276 482
1 538 323
1 626 320
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
418 593
353 967
91 446
79 113
Zysk (strata) brutto
1 143 813
405 842
249 877
90 707
Zysk (strata) netto
979 633
310 541
214 010
69 407
Całkowity dochód
984 552
308 074
215 085
68 856
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
187 621
499 312
40 988
111 598
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
1 412 489
159 338
308 572
35 613
Przepływy pieniężne netto (wykorzystane w) działalności finansowej
-886 017
-183 677
-193 559
-41 052
Przepływy pieniężne netto, razem
714 093
474 973
156 001
106 158

dla sprawozdania z sytuacji finansowej

2021 (w tys. zł)2 020 (w tys. zł)2021 (w tys. EUR)2 020 (w tys. EUR)
Aktywa razem
5 988 308
5 415 483
1 301 976
1 173 503
Zobowiązania ogółem
4 940 448
4 545 425
1 074 151
984 967
Zobowiązania długoterminowe
856 635
854 942
186 249
185 261
Zobowiązania krótkoterminowe
4 083 813
3 690 483
887 901
799 706
Kapitał własny
1 047 860
870 058
227 825
188 536
Kapitał podstawowy
145 848
145 848
31 710
31 604
Liczba akcji
25 530 098
25 530 098
25 530 098
25 530 098
Zysk (strata) netto za okres na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR
38,37
12,16
8,38
2,72
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR
41,04
34,08
8,92
7,38
Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR
16,7
4,56
3,67
1,02
Wypłacona dywidenda zaliczkowa na jedną akcję (w zł/EUR
14,9
3,26