Trwa ładowanie...
bELusGlh
Notowania

Skonsolidowany raport kwartalny QSr

Spółka
Delko SA
Okres
Skonsolidowany raport kwartalny QSr
Tytuł
za 3 kwartał roku obrotowego 2020 obejmujący okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
Data utworzenia
2020-11-27
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2020-11-27
Dariusz Kawecki
Prezes Zarządu
2020-11-27
Mirosław Jan Dąbrowski
Wiceprezes Zarządu

Dane skonsolidowane

3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży produktów,towarów i materiałów
636 302
566 094
143 247
131 387
Zysk_strata_z działalności operacyjnej
21 949
16 795
4 941
3 898
EBITDA
30 044
24 308
6 764
5 642
Zysk_strata_brutto
21 806
14 633
4 909
3 396
Zysk_strata_netto
17 774
11 680
4 001
2 711
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
23 323
12 315
5 251
2 858
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-4 232
-8 383
-953
-1 946
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-18 066
-2 042
-4 067
-474
Przepływy pieniężne netto, razem
1 025
1 890
231
439
Zysk_strata_na jedną akcję zwykłą_w zł/EUR
2,97
1,95
0,67
0,45
Aktywa razem
267 405
229 217
59 072
53 826
Zobowiazania i rezerwy na zobowiązania
161 756
138 575
35 733
32 541
Zobowiązania długoterminowe
29 953
28 190
6 617
6 620
Zobowiązania krótkoterminowe
131 803
110 385
29 116
25 921
Kapitał własny
105 649
90 642
23 339
21 285
Kapitał akcyjny
5 980
5 980
1 321
1 404
Liczba akcji
5 980 000
5 980 000
5 980 000
5 980 000
Wartość księgowa na jedną akcję_w zł / EUR
17,67
15,16
3,9
3,56
Dane jednostkowe
Przychody netto ze sprzedaży produktów,towarów i materiałów
337 710
299 359
76 027
69 479
Zysk_strata_z działalności operacyjnej
4 881
5 137
1 099
1 192
EBITDA
4 994
5 108
1 124
1 186
Zysk_strata_brutto
11 564
11 273
2 603
2 616
Zysk_strata_netto
10 663
10 358
2 400
2 404
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
250
1 972
56
458
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
3 454
890
778
207
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-3 609
-2 490
-812
-578
Przepływy pieniężne netto, razem
95
372
21
86
Zysk_strata_na jedną akcję zwykłą_w zł/EUR
1,78
1,73
0,4
0,4
Aktywa razem
142 726
114 398
31 529
26 863
Zobowiazania i rezerwy na zobowiązania
59 780
39 425
13 206
9 258
Zobowiązania długoterminowe
4 683
5 650
1 035
1 327
Zobowiązania krótkoterminowe
55 097
33 775
12 171
7 931
Kapitał własny
82 946
74 973
18 323
17 605
Kapitał akcyjny
5 980
5 980
1 321
1 404
Liczba akcji
5 980 000
5 980 000
5 980 000
5 980 000
Wartość księgowa na jedną akcję_w zł / EUR
13,87
12,54
3,06
2,94
Wybrane dane finansowe zostały przeliczone na EUR według następującychzasad: poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów,sprawozdania z przepływów pieniężnych oraz zysk na jedną akcjęprzeliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursówNBP ustalanych na ostatni dzień każdego miesiąca III kwartału 2020 r. - 1EUR = 4,4420 PLN oraz III kwartału 2019 r. - 1 EUR = 4,3086 PLN; poszczególne pozycje aktywów i pasywów oraz wartość księgową na jedną akcjęprzeliczono według średnich kursów NBP ustalonych na dzień 30.09.2020 r.- 1 EUR = 4,5268 PLN i dzień 31.12.2019 r. - 1 EUR = 4,2585 PLN.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
bELusGlP