Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

Skonsolidowany raport kwartalny

Spółka
Eurocash SA
Okres
Skonsolidowany raport kwartalny
Tytuł
za 1 kwartał roku obrotowego 2023 obejmujący okres od 2023-01-01 do 2023-03-31
Data utworzenia
2023-05-12
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2023-05-12
Katarzyna Kopaczewska
Członek Zarządu
2023-05-12
Jacek Owczarek
Członek Zarządu
1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 (w tys. EUR)1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 (w tys. EUR)
JEDNOSTKOWE
2 023
2 022
2 023
2 022
Przychody ze sprzedaży
4 352 565
3 954 761
924 190
855 028
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
22 958
80 788
4 875
17 466
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
12 665
43 534
2 689
9 412
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej
12 964
33 979
2 753
7 346
Zysk (strata) netto
12 964
33 979
2 753
7 346
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
173 770
92 018
36 897
19 895
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej
8 793
32 182
1 867
6 958
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
161 898
45 178
34 376
9 768
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
20 664
14 658
4 388
3 169
Średnia ważona liczba akcji zwykłych
139 163 286
139 163 286
139 163 286
139 163 286
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych
139 163 286
139 163 286
139 163 286
139 163 286
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR
0,09
0,24
0,02
0,05
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR
0,09
0,24
0,02
0,05
Aktywa
6 651 471
6 855 600
1 422 622
1 461 780
Zobowiązania długoterminowe
971 389
998 732
207 762
212 954
Zobowiązania krótkoterminowe
4 234 197
4 393 982
905 614
936 903
Kapitał własny
1 445 885
1 462 886
309 247
311 923
Kapitał podstawowy
139 163
139 163
29 764
29 673
Liczba akcji zwykłych
139 163 286
139 163 286
139 163 286
139 163 286
Rozwodniona liczba akcji zwykłych
139 163 286
139 163 286
139 163 286
139 163 286
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR
10,39
10,51
2,22
2,24
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR
10,39
10,51
2,22
2,24
Wypłacona dywidenda (w PLN / EUR
Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN / EUR
SKONSOLIDOWANE
2 023
2 022
2 023
2 022
Przychody ze sprzedaży
7 588 396
6 527 891
1 611 261
1 411 344
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
14 156
1 661
3 006
359
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
47 678
39 209
10 123
8 477
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej
49 687
50 335
10 550
10 883
Zysk (strata) netto
49 687
50 335
10 550
10 883
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
119 026
9 862
25 273
2 132
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej
33 294
43 289
7 069
9 359
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
157 154
26 400
33 369
5 708
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
71 423
7 027
15 165
1 519
Średnia ważona liczba akcji zwykłych
139 163 286
139 163 286
139 163 286
139 163 286
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych
139 163 286
139 163 286
139 163 286
139 163 286
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR
0,37
0,37
0,08
0,08
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR
0,37
0,37
0,08
0,08
Aktywa
8 539 168
8 669 823
1 826 365
1 848 616
Zobowiązania długoterminowe
1 965 142
2 057 724
420 306
438 757
Zobowiązania krótkoterminowe
5 759 150
5 813 196
1 231 772
1 239 514
Kapitał własny
814 877
798 903
174 287
170 345
Kapitał podstawowy
139 163
139 163
29 764
29 673
Liczba akcji zwykłych
139 163 286
139 163 286
139 163 286
139 163 286
Rozwodniona liczba akcji zwykłych
139 163 286
139 163 286
139 163 286
139 163 286
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR
5,2
5,1
1,11
1,09
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR
5,2
5,1
1,11
1,09
Wypłacona dywidenda (w PLN / EUR
Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN / EUR