Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

Skonsolidowany raport kwartalny

Spółka
Eurocash SA
Okres
Skonsolidowany raport kwartalny
Tytuł
za 4 kwartał roku obrotowego 2022 obejmujący okres od 2022-10-01 do 2022-12-31
Data utworzenia
2023-03-28
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Brak walorów wybranego typu
2022 (w tys. zł)2021 (w tys. zł)2022 (w tys. EUR)2021 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
30 857 665
26 281 431
6 583 811
5 754 134
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
403 731
97 530
86 140
21 353
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
182 588
-940
38 957
-206
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej
89 230
-99 342
19 038
-21 750
Zysk (strata) netto
89 230
-99 342
19 038
-21 750
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
888 516
638 196
189 574
139 728
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej
-190 107
-226 665
-40 561
-49 627
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
-641 206
-408 432
-136 808
-89 423
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
57 203
3 099
12 205
678
Średnia ważona liczba akcji zwykłych
139 163 286
139 163 286
139 163 286
139 163 286
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych
139 163 286
139 163 286
139 163 286
139 163 286
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR
0,48
-0,82
0,1
-0,18
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR
0,48
-0,82
0,1
-0,18
Aktywa
8 669 823
8 487 299
1 848 616
1 845 306
Zobowiązania długoterminowe
2 057 724
2 493 455
438 757
542 126
Zobowiązania krótkoterminowe
5 813 195
5 207 248
1 239 514
1 132 158
Kapitał własny
798 903
786 596
170 345
171 021
Kapitał podstawowy
139 163
139 163
29 673
30 257
Liczba akcji zwykłych
139 163 286
139 163 286
139 163 286
139 163 286
Rozwodniona liczba akcji zwykłych
139 163 286
139 163 286
139 163 286
139 163 286
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR
5,1
5,02
1,09
1,09
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR
5,1
5,02
1,09
1,09
Wypłacona dywidenda (w PLN / EUR
10 869,78
76 205,78
2 317,7
16 568,63
Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN / EUR
0,08
0,55
0,02
0,12