Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

Skonsolidowany raport roczny RS

Spółka
Hollywood SA
Okres
Skonsolidowany raport roczny RS
Tytuł
za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od 2020-01-01 do 2020-12-31
Data utworzenia
2021-04-30
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2021-04-30
Adam Andrzej Konieczkowski
Prezes Zarzadu
2021-04-30
Rafał Stanisław Wójcik
Wiceprezes Zarządu
2021-04-30
Krzysztof Cetnar
Członek Zarządu
2021-04-30
Paweł Mielczarek
Członek Zarządu
2021-04-30
Renata Borowska
Główna księgowa
2020 (w tys. zł)2019 (w tys. zł)2020 (w tys. EUR)2019 (w tys. EUR)
I. Przychody ze sprzedaży
99 743
118 730
22 293
27 600
II. Zysk/strata na działalności operacyjnej
-7 115
-442
-1 590
-103
IIIZysk / strata przed opodatkowaniem
-11 123
-5 472
-2 486
-1 272
IV Przyepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej
20 287
13 681
4 534
3 180
V Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
-14 964
-14 542
-3 345
-3 380
VI Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
-5 617
2 469
-1 255
574
VII Aktywa razem
235 661
246 208
51 066
57 816
VIII Kapitał własny jednostki
109 510
122 362
23 730
28 734
IX Kapitał podstawowy
60 164
60 164
13 037
14 128
X Zysk/ strata na jedn ą akcje zwykłą
-0,2238
-0,1001
-0,05
-0,0233
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa