Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

Skonsolidowany raport roczny SRR

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Brak walorów wybranego typu
2021 (w tys. zł)2020 (w tys. zł)2021 (w tys. EUR)2020 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
110 317
99 743
24 100
22 293
Zysk/strata na działalności operacyjnej
-542
-7 115
-118
-1 590
Zysk/strata przed opodatkowaniem
-4 683
-11 123
-1 023
-2 486
Przepływy pienięzne netto z działalności operacyjnej
19 340
20 287
4 225
4 534
Przepływy srodków pienięznych z działalności inwestycyjnej
-16 615
-14 964
-3 630
-3 345
Przepływy środków pienięznych z działalności finansowej
-3 022
-5 617
-660
-1 255
Aktywa razem
232 912
235 661
50 640
51 066
Kapitał własny jednostki
108 099
109 510
23 503
23 730
Kapitał podstawowy
63 280
60 164
13 758
13 037
Zobowiązania długoterminowe
56 153
63 077
12 209
13 668
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa