Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

Skonsolidowany raport kwartalny QSr

Spółka
Hollywood SA
Okres
Skonsolidowany raport kwartalny QSr
Tytuł
za 1 kwartał roku obrotowego 2023 obejmujący okres od 2023-01-01 do 2023-03-31
Data utworzenia
2023-05-30
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2023-05-30
Adam Andrzej Konieczkowski
Prezes Zarządu
2023-05-30
Sebastian Szostak
Członek Zarządu
2023-05-30
Paweł Mielczarek
Członek Zarządu
1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 (w tys. zł)kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 (w tys. EUR)kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
38 499
29 007
8 190
6 242
Zysk _strata_ na działalności operacyjnej
2 269
-488
483
-105
Zysk _strata_ przed opodatkowaniem
343
-1 516
73
-326
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
4 647
4 715
989
1 015
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
-3 774
-7 509
-803
-1 616
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
-1 426
2 295
-303
494
Aktywa razem
246 567
246 057
52 736
52 465
Kapitał własny jednostki
114 475
114 368
24 484
24 386
Kapitał podstawowy
67 091
67 091
14 349
14 305
Zobowiązania długoterminowe
71 079
70 943
15 202
15 127
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.