Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

Skonsolidowany raport kwartalny

Spółka
Hollywood SA
Okres
Skonsolidowany raport kwartalny
Tytuł
za 4 kwartał roku obrotowego 2022 obejmujący okres od 2022-10-01 do 2022-12-31
Data utworzenia
2023-04-28
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Brak walorów wybranego typu
2022 (w tys. zł)2021 (w tys. zł)2022 (w tys. EUR)2021 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
139 446
110 317
29 743
24 100
Zysk/strata na działalności operacyjnej
7 512
-542
1 602
-118
Zysk/strata przed opodatkowaniem
1 096
-4 683
234
-1 023
Przepływy pienięzne netto z działalności operacyjnej
25 197
19 340
5 374
4 225
Przepływy srodków pienięznych z działalności inwestycyjnej
-17 723
-16 615
-3 780
-3 630
Przepływy środków pienięznych z działalności finansowej
-7 166
-3 022
-1 528
-660
Aktywa razem
246 057
232 912
52 465
50 640
Kapitał własny jednostki
114 368
108 099
24 386
23 503
Kapitał podstawowy
67 091
63 280
14 305
13 758
Zobowiązania długoterminowe
70 943
56 153
15 127
12 209