Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

Skonsolidowany raport kwartalny QSr

Spółka
Izoblok SA
Okres
Skonsolidowany raport kwartalny QSr
Tytuł
(rodzaj emitenta)
Data utworzenia
2023-06-23
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2023-06-23
Przemysław Skrzydlak
Prezes Zarządu

Wybrane dane finansowe dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IZOBLOK

4 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2022-05-01 do 2023-04-30 (w tys. zł)4 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2021-05-01 do 2022-04-30 (w tys. zł)4 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2022-05-01 do 2023-04-30 (w tys. EUR)4 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2021-05-01 do 2022-04-30 (w tys. EUR)
Przychody z działalności operacyjnej
252 787
159 946
53 832
34 741
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
8 108
-24 821
1 727
-5 391
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
6 055
-28 162
1 289
-6 117
Zysk (strata) netto
5 613
-24 844
1 195
-5 396
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
2 435
-14 000
519
-3 041
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-10 328
-10 397
-2 199
-2 258
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
7 882
21 241
1 679
4 614
Przepływy pieniężne netto – razem
-11
-3 156
-2
-685
Średnioważona liczba akcji ( tys. szt.
1 267
1 267
1 267
1 267
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR
4,43
-19,61
0,94
-4,26
Aktywa/Pasywa razem
217 464
195 539
47 389
41 977
Aktywa trwałe
120 593
121 009
26 279
25 978
Aktywa obrotowe
96 871
74 530
21 110
16 000
Kapitał własny
78 077
73 029
17 014
15 678
Zobowiązania razem
139 387
122 510
30 375
26 300
Zobowiązania długoterminowe
48 131
15 686
10 489
3 367
Zobowiązania krótkoterminowe
91 256
106 825
19 886
22 933
Liczba akcji (tys. szt.
1 267
1 267
1 267
1 267
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR
61,62
57,64
13,43
12,37
Wybrane dane finansowe dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego IZOBLOK S.A.
Przychody z działalności operacyjnej
128 714
94 421
27 410
20 508
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
8 359
-11 128
1 780
-2 417
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
7 239
-14 091
1 542
-3 061
Zysk (strata) netto
6 028
-12 667
1 284
-2 751
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
-4 168
-1 252
-888
-272
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
12 003
-21 878
2 556
-4 752
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-9 326
20 344
-1 986
4 419
Przepływy pieniężne netto – razem
-1 491
-2 786
-318
-605
Średnioważona liczba akcji ( tys. szt.
1 267
1 267
1 267
1 267
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR
4,76
-10
1,01
-2,17
Aktywa/Pasywa razem
173 931
178 539
37 903
38 328
Aktywa trwałe
118 557
119 685
25 836
25 693
Aktywa obrotowe
55 374
58 854
12 067
12 634
Kapitał własny
90 643
84 615
19 753
18 165
Zobowiązania razem
83 287
93 924
18 150
20 163
Zobowiązania długoterminowe
23 479
6 213
5 116
1 334
Zobowiązania krótkoterminowe
59 808
87 711
13 033
18 829
Liczba akcji (tys. szt.
1 267
1 267
1 267
1 267
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR
71,54
66,78
15,59
14,34
Wybrane dane finansowe dotyczące skonsolidowanego oraz jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej zaprezentowano na dzień 30.04.2023 r. oraz 30.04.2022 r. Wybrane skonsolidowane oraz jednostkowe dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu przeliczono w następujący sposób: pozycje dotyczące bilansu przeliczone zostały na wartości euro zgodnie z kursami ustalonymi przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień okresu sprawozdawczego, czyli na dzień 30.04.2023 r. kurs ten wyniósł 4,5889 PLN/EURO na dzień 30.04.2022 kurs wyniósł 4,6582 PLN/EURO. Dane ze sprawozdania z całkowitych dochodów oraz z rachunku przepływów pieniężnych przeliczone były na wartości euro według średniego kursu z każdego okresu, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym. Kurs ten za okres zakończony 30.04.2023 r. wyniósł 4,6958 PLN/EURO oraz za okres zakończony 30.04.2022 r. wyniósł 4,6040 PLN/EURO
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.