Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

Skonsolidowany raport roczny

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Brak walorów wybranego typu
2021 (w tys. zł)2020 (w tys. zł)2021 (w tys. EUR)2020 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
1 742 683
1 157 812
380 706
258 778
Zysk na działalności operacyjnej
859 616
332 265
187 792
74 263
Zysk przed opodatkowaniem
773 956
204 441
169 078
45 694
Zysk netto Akcjonariuszy Jednostki Dominującej
694 758
81 356
151 777
18 184
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
-288 797
743 516
-63 091
166 180
Zakup pakietów wg cen wynikających z umowy
-1 738 002
-456 224
-379 684
-101 969
Wpłaty od osób zadłużonych
2 215 806
1 833 874
484 065
409 881
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-13 612
-10 905
-2 974
-2 437
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
356 021
-737 333
77 776
-164 798
Zmiana stanu środków pieniężnych netto
53 612
-4 722
11 712
-1 055
Rozwodniony zysk na jedną akcję (w zł
35,8
4,22
7,82
0,94
Średnia liczba akcji ( w tys. szt
18 966
18 977
18 966
18 977
Zysk na jedną akcję (w zł
36,63
4,29
8
0,96

Stan na

2021 (w tys. zł)2020 (w tys. zł)2021 (w tys. EUR)2020 (w tys. EUR)
Aktywa razem
5 909 400
4 643 031
1 284 820
1 006 117
Zobowiązania długoterminowe
2 467 139
1 752 086
536 405
379 667
Zobowiązania krótkoterminowe
842 034
847 485
183 075
183 645
Kapitał własny ogółem
2 600 227
2 043 460
565 340
442 806
Kapitał akcyjny
19 013
19 011
4 134
4 120
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł
136,76
107,49
29,73
23,29