Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

Skonsolidowany raport roczny

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Brak walorów wybranego typu
2022 (w tys. zł)2021 (w tys. zł)2022 (w tys. EUR)2021 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
2 145 790
1 742 683
457 690
380 706
Zysk na działalności operacyjnej
1 042 841
859 616
222 435
187 792
Zysk przed opodatkowaniem
863 710
773 956
184 227
169 078
Zysk netto Akcjonariuszy Jednostki Dominującej
804 982
694 758
171 700
151 777
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
-567 772
-288 797
-121 104
-63 091
Zakup pakietów wg cen wynikających z umowy
-2 311 072
-1 738 002
-492 945
-379 684
Wpłaty od osób zadłużonych
2 627 343
2 215 806
560 404
484 065
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-32 271
-13 612
-6 883
-2 974
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
603 039
356 021
128 626
77 776
Zmiana stanu środków pieniężnych netto
2 996
53 612
639
11 712
Rozwodniony zysk na jedną akcję
40,71
35,8
8,68
7,82
Średnia liczba akcji ( w tys. szt
19 136
18 966
19 136
18 966
Zysk na jedną akcję
42,07
36,63
8,97
8

Stan na:

2022 (w tys. zł)2021 (w tys. zł)2022 (w tys. EUR)2021 (w tys. EUR)
Aktywa razem
7 681 082
5 909 400
1 637 792
1 284 820
Zobowiązania długoterminowe
3 729 520
2 467 139
795 224
536 405
Zobowiązania krótkoterminowe
698 265
842 034
148 887
183 075
Kapitał własny
3 253 297
2 600 227
693 682
565 340
Kapitał akcyjny
19 319
19 013
4 119
4 134
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą
168,4
136,76
35,91
29,73