Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

Skonsolidowany raport roczny

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2020-01-31
Beata Matasek
Główna Księgowa
2020-01-31
Maciej Wandzel
Prezes Zarządu
2020-01-31
Mariusz Omieciński
Członek Zarządu
2018 (w tys. zł)2017 (w tys. zł)2018 (w tys. EUR)2017 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
115 386
155 564
26 783
36 670
Koszt własny sprzedaży
-87 555
-121 143
-20 323
-28 556
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
27 831
34 421
6 460
8 114
Koszty sprzedaży
-2 151
-5 818
-499
-1 371
Koszty ogólnego zarządu
-11 952
-20 596
-2 774
-4 855
Zysk (strata) ze sprzedaży
13 728
8 007
3 186
1 887
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
12 352
-37 031
2 867
-8 729
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
13 440
-63 611
3 120
-14 994
Zysk (strata) netto za okres
7 023
-61 278
1 630
-14 445
Zysk (strata) za okres przypadający na akcjonariuszy Emitenta
7 023
-61 278
1 630
-14 445
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
21 628
22 744
5 020
5 361
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
29 556
189 791
6 860
44 738
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-86 444
-241 456
-20 065
-56 916
Aktywa trwałe
709
25 452
162
5 959
Aktywa obrotowe
38 311
161 564
8 760
37 825
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Emitenta
33 260
46 237
7 605
10 825
Zobowiązania długoterminowe
55
18 010
13
4 216
Zobowiązania krótkoterminowe
5 705
122 769
1 304
28 742
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO
1,21
1,37
0,28
0,32
Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO
0,22
-1,06
0,05
-0,25
Zysk (strata) całkowita na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO
0,26
-1,62
0,06
-0,38
Liczba akcji na dzień bilansowy
27 530 111
33 646 319
27 530 111
33 646 319
Średnia ważona liczba akcji
31 601 997
57 777 974
31 601 997
57 777 974