Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

Skonsolidowany raport roczny

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2021-02-01
Beata Matasek
Główna Księgowa
2021-02-01
Maciej Wandzel
Prezes Zarządu
2021-02-01
Mariusz Omieciński
Członek Zarządu
2019 (w tys. zł)2018 (w tys. zł)2019 (w tys. EUR)2018 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
8 266
115 386
1 878
26 783
Koszt własny sprzedaży
-6 469
-87 555
-1 470
-20 323
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
1 797
27 831
408
6 460
Koszty sprzedaży
-80
-2 151
-18
-499
Koszty ogólnego zarządu
-7 268
-11 952
-1 651
-2 774
Zysk (strata) ze sprzedaży
-5 551
13 728
-1 261
3 186
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
-5 546
12 352
-1 260
2 867
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
-5 489
13 440
-1 247
3 120
Zysk (strata) netto za okres
-5 499
7 023
-1 249
1 630
Zysk (strata) za okres przypadający na akcjonariuszy Emitenta
-5 499
7 023
-1 249
1 630
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
-1 603
21 628
-364
5 020
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
1 067
29 556
242
6 860
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
577
-86 444
131
-20 065
Aktywa trwałe
614
709
136
162
Aktywa obrotowe
30 948
38 311
6 837
8 760
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Emitenta
27 761
33 260
6 133
7 605
Zobowiązania długoterminowe
48
55
11
13
Zobowiązania krótkoterminowe
3 753
5 705
829
1 304
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO
1,01
1,21
0,22
0,28
Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO
-0,2
0,22
-0,05
0,05
Liczba akcji na dzień bilansowy
27 530 111
27 530 111
27 530 111
27 530 111
Średnia ważona liczba akcji
27 530 111
31 601 997
27 530 111
31 601 997