Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

Skonsolidowany raport kwartalny

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2022-01-31
Beata Matasek
Główna Księgowa
2022-01-31
Maciej Wandzel
Prezes Zarządu
2022-01-31
Mariusz Omieciński
Członek Zarządu
2020 (w tys. zł)2019 (w tys. zł)2020 (w tys. EUR)2019 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
1 429
8 266
313
1 878
Koszt własny sprzedaży
-746
-6 469
-164
-1 470
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
683
1 797
150
408

Koszty sprzedaży

2020 (w tys. zł)2019 (w tys. zł)2020 (w tys. EUR)2019 (w tys. EUR)
Koszty ogólnego zarządu
-5 159
-7 268
-1 131
-1 651
Zysk (strata) ze sprzedaży
-4 476
-5 551
-981
-1 261
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
-3 752
-5 546
-823
-1 260
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
-3 811
-5 489
-835
-1 247
Zysk (strata) netto za okres
-4 131
-5 499
-906
-1 249
Zysk (strata) za okres przypadający na akcjonariuszy Emitenta
-4 131
-5 499
-906
-1 249
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
-4 146
-1 603
-909
-364
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
1 260
1 067
276
242
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-12
577
-3
131
Aktywa trwałe
340
614
73
136
Aktywa obrotowe
25 618
30 948
5 530
6 837
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Emitenta
23 630
27 761
5 100
6 133
Zobowiązania długoterminowe
154
48
33
11
Zobowiązania krótkoterminowe
2 174
3 753
469
829
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO
0,86
1,01
0,19
0,22
Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO
-0,15
-0,2
-0,03
-0,05
Liczba akcji na dzień bilansowy
27 530 111
27 530 111
27 530 111
27 530 111
Średnia ważona liczba akcji
27 530 111
27 530 111
27 530 111
27 530 111