Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

Skonsolidowany raport kwartalny

Spółka
Soho Development SA
Okres
Skonsolidowany raport kwartalny
Tytuł
za 2 kwartał roku obrotowego 2022 obejmujący okres od 2022-04-01 do 2022-06-30
Data utworzenia
2022-08-29
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2022-08-29
Maciej Wandzel
Prezes Zarządu
2022-08-29
Mariusz Omieciński
Członek Zarządu
2022-08-29
Beata Matasek
Główna Księgowa
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-10-01 do 2022-06-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-10-01 do 2021-06-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-10-01 do 2022-06-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-10-01 do 2021-06-30 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
1 079
988
233
217
Koszt własny sprzedaży
-634
-509
-137
-112
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
445
479
96
105

Koszty sprzedaży

3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-10-01 do 2022-06-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-10-01 do 2021-06-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-10-01 do 2022-06-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-10-01 do 2021-06-30 (w tys. EUR)
Koszty ogólnego zarządu
-3 036
-3 975
-654
-873
Zysk (strata) ze sprzedaży
-2 591
-3 496
-558
-768
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
-3 134
-2 825
-675
-620
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
11 934
-2 891
2 572
-635
Zysk (strata) netto za okres
11 961
-3 122
2 578
-685
Zysk (strata) za okres przypadający na akcjonariuszy Emitenta
11 961
-3 122
2 578
-685
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
-4 687
-2 286
-1 010
-502
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
37 598
1 328
8 103
292
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-19 822
-6
-4 272
-1
Aktywa trwałe
96
431
21
95
Aktywa obrotowe
17 903
27 492
3 825
6 081
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Emitenta
16 003
24 639
3 419
5 450
Zobowiązania długoterminowe
31
206
7
46
Zobowiązania krótkoterminowe
1 965
3 078
420
681
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO
0,74
0,89
0,16
0,2
Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO
0,45
-0,11
0,1
-0,03
Liczba akcji na dzień bilansowy
21 539 897
27 530 111
21 539 897
27 530 111
Średnia ważona liczba akcji
26 781 334
27 530 111
26 781 334
27 530 111