Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

Skonsolidowany raport kwartalny

Spółka
Soho Development SA
Okres
Skonsolidowany raport kwartalny
Tytuł
za 1 kwartał roku obrotowego 2022 obejmujący okres od 2022-01-01 do 2022-03-31
Data utworzenia
2022-06-30
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2022-06-30
Maciej Wandzel
Prezes Zarządu
2022-06-30
Mariusz Omieciński
Członek Zarządu
2022-06-30
Beata Matasek
Główna Księgowa
półrocze / 2021 (w tys. )półrocze /2020 (w tys. )półrocze / 2021 (w tys. EUR)półrocze /2020 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
735
653
158
143
Koszt własny sprzedaży
-455
-339
-98
-74
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
280
314
60
69

Koszty sprzedaży

półrocze / 2021 (w tys. )półrocze /2020 (w tys. )półrocze / 2021 (w tys. EUR)półrocze /2020 (w tys. EUR)
Koszty ogólnego zarządu
-2 070
-2 644
-446
-578
Zysk (strata) ze sprzedaży
-1 790
-2 330
-386
-510
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
-2 268
-2 199
-489
-481
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
-2 426
-2 377
-523
-520
Zysk (strata) netto za okres
-2 398
-2 665
-517
-583
Zysk (strata) za okres przypadający na akcjonariuszy Emitenta
-2 398
-2 665
-517
-583
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
-3 695
-1 618
-796
-354
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
11 748
-252
2 531
-55
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-207
750
-45
164
Aktywa trwałe
220
336
47
72
Aktywa obrotowe
33 126
28 751
7 120
6 169
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Emitenta
21 232
25 096
4 564
5 385
Zobowiązania długoterminowe
66
266
14
57
Zobowiązania krótkoterminowe
12 048
3 725
2 590
799
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO
0,77
0,91
0,17
0,2
Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO
-0,09
-0,1
-0,02
-0,02
Liczba akcji na dzień bilansowy
27 530 111
27 530 111
27 530 111
27 530 111
Średnia ważona liczba akcji
27 530 111
27 530 111
27 530 111
27 530 111