Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

Skonsolidowany raport kwartalny

Spółka
Soho Development SA
Okres
Skonsolidowany raport kwartalny
Tytuł
za 4 kwartał roku obrotowego 2021 obejmujący okres od 2021-10-01 do 2021-12-31
Data utworzenia
2022-02-28
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2022-02-28
Maciej Wandzel
Prezes Zarządu
2022-02-28
Mariusz Omieciński
Członek Zarządu
2022-02-28
Beata Matasek
Główna Księgowa
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-10-01 do 2021-12-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-10-01 do 2020-12-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-10-01 do 2021-12-31 (w tys. EUR)1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-10-01 do 2020-12-31 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
387
308
84
67
Koszt własny sprzedaży
-251
-172
-54
-38
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
136
136
29
30

Koszty sprzedaży

1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-10-01 do 2021-12-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-10-01 do 2020-12-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-10-01 do 2021-12-31 (w tys. EUR)1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-10-01 do 2020-12-31 (w tys. EUR)
Koszty ogólnego zarządu
-1 063
-1 324
-229
-290
Zysk (strata) ze sprzedaży
-927
-1 188
-200
-260
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
-1 409
-1 304
-304
-285
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
-1 514
-1 300
-327
-284
Zysk (strata) netto za okres
-1 488
-1 516
-321
-332
Zysk (strata) za okres przypadający na akcjonariuszy Emitenta
-1 488
-1 516
-321
-332
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
-325
-1 345
-70
-294
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
2 122
-161
458
-35
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-28
0
-6
0
Aktywa trwałe
218
401
47
87
Aktywa obrotowe
24 418
29 568
5 309
6 407
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Emitenta
22 142
26 245
4 814
5 687
Zobowiązania długoterminowe
94
53
20
11
Zobowiązania krótkoterminowe
2 400
3 671
522
795
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO
0,8
0,95
0,17
0,21
Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO
-0,05
-0,06
-0,01
-0,01
Liczba akcji na dzień bilansowy
27 530 111
27 530 111
27 530 111
27 530 111
Średnia ważona liczba akcji
27 530 111
27 530 111
27 530 111
27 530 111