Trwa ładowanie...
bDXWBVIl

Notowania

Skonsolidowany raport kwartalny QSr

Spółka
Rubicon Partners SA
Okres
Skonsolidowany raport kwartalny QSr
Tytuł
(rodzaj emitenta)
Data utworzenia
2019-11-13
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2019-11-13
Piotr Karmelita
Prezes Zarządu
2019-11-13
Joanna Krupa
Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Grupa Kapitałowa Rubicon Partners

3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2019-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 (w tys. EUR)
Razem przychody z działalności operacyjnej
1 415
1 438
328
338
Razem koszty działalności operacyjnej
-3 894
-7 387
-904
-1 737
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
-2 479
-5 949
-575
-1 399
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
-3 108
-10 139
-721
-2 384
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej
-3 206
-9 917
-744
-2 331
Zysk/Strata netto dla jednostki dominującej
-1 839
-9 917
-427
-2 331
Inne całkowite dochody
-2 305
-542
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
-458
-1 231
-106
-289
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-17
-10
-4
-2
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
340
704
79
166
Przepływy pieniężne netto, razem
-135
-537
-31
-126

wg stanu na 30.09.2019 oraz 31.12.2018

3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2019-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 (w tys. EUR)
Aktywa trwałe, razem
10 396
6 737
2 377
1 567
Aktywa obrotowe, razem
4 662
6 738
1 066
1 567
Zobowiązania długoterminowe
3 491
1 386
798
322
Zobowiązania krótkoterminowe
10 637
11 529
2 432
2 681
Kapitał własny (aktywa netto
930
560
213
130
Wyemitowany kapitał akcyjny
382
22 923
87
5 331
Liczba akcji wg stanu na dzień: 30.09.2019 oraz 31.12.2018
3 820 500
3 820 500
3 820 500
3 820 500
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR
0,24
0,15
0,06
0,03
Średnia ważona liczba akcji
3 820 500
3 820 500
3 820 500
3 820 500
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) Okres porównawczy prezentuje zysk/stratę na akcję za okres 01.01. - 31.12.2018 r.
-0,48
-3,23
-0,11
-0,76
Rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych w okresie
3 820 500
3 820 500
3 820 500
3 820 500
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) Okres porównawczy prezentuje zysk/stratę na akcję za okres 01.01. - 31.12.2018 r.
-0,48
-3,23
-0,11
-0,76

Rubicon Partners

3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2019-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 (w tys. EUR)
Razem przychody z działalności operacyjnej
211
578
49
136
Razem koszty działalności operacyjnej
-1 778
-744
-413
-175
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
-1 567
-166
-364
-39
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
-1 373
-5 079
-319
-1 194
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej
-1 524
-5 034
-354
-1 183
Zysk (strata) netto
-1 524
-5 034
-354
-1 183
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
1 773
527
412
124
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-1 774
-483
-412
-114
Przepływy pieniężne netto razem
-1
44
0
10

wg stanu na 30.09.2019 oraz 31.12.2018

3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2019-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 (w tys. EUR)
Aktywa trwałe
4 686
7 240
1 071
1 684
Aktywa obrotowe
749
4 150
171
965
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
3 382
7 813
773
1 817
Kapitał własny (aktywa netto
2 053
3 577
469
832
Wyemitowany kapitał akcyjny
382
22 923
87
5 331
Liczba akcji wg stanu na dzień: 30.09.2019 oraz 31.12.2018
3 820 500
3 820 500
3 820 500
3 820 500
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR
0,54
0,94
0,12
0,22
Średnia ważona liczba akcji w okresie
3 820 500
3 820 500
3 820 500
3 820 500
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR
-0,4
0,53
-0,09
0,12
Rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych w okresie
3 820 500
3 820 500
3 820 500
3 820 500
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR
-0,4
0,53
-0,09
0,12
Wybrane dane zostały przeliczone według następujących zasad:- pozycje aktywów i pasywów na dzień 30 września 2019 r. – według średniego kursu ogłoszonego 30 września 2019 r. przez Narodowy Bank Polski - 4,3736 zł PLN/ EUR- poszczególne pozycje rachunku zysków i strat zawierającego sprawozdanie z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres 9 miesięczny kończący się 30 września 2019 r. – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego kończącego się 30 września 2019 r. - 4,3086 PLN / EUR- pozycje aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2018 r. – według średniego kursu ogłoszonego 31 grudnia 2018 r. przez Narodowy Bank Polski - 4,30 zł PLN/ EUR- poszczególne pozycje rachunku zysków i strat zawierającego sprawozdanie z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres 9 miesięczny kończący się 30 września 2018 r. – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego kończącego się 30 września 2018 r. - 4,2535 PLN / EUR
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
bDXWBVIT