Trwa ładowanie...
bDZTApjF

Notowania

Skonsolidowany raport roczny RS

Spółka
OPTeam SA
Okres
Skonsolidowany raport roczny RS
Tytuł
za rok obrotowy 2010 obejmujący okres od 2010-01-01 do 2010-12-31
Data utworzenia
2011-03-21
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2011-03-21
Janusz Bober
Prezes Zarządu
2011-03-21
Andrzej Pelczar
Wiceprezes Zarządu
2011-03-21
Dobrosława Rączka
Dyrektro Finansowy/Główny Księgowy
2010 (w tys. zł)2009 (w tys. zł)2010 (w tys. EUR)2009 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży produktów , towarów i materiałów
60 099
60 186
15 009
13 866
Zysk (strata) na sprzedaży
3 259
2 538
814
585
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
2 646
2 214
661
510
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
2 355
2 066
588
476
Zysk (strata) netto, w tym:
2 074
1 592
518
367
Przypadający udziałom niekontrolującym
214
230
53
53
Przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego
1 860
1 361
465
314
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
1 154
-1 277
288
-294
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-13 669
-3 311
-3 414
-763
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
12 282
4 206
3 067
969
Zmiana stanu środków pieniężnych
-232
-382
-58
-88
Aktywa razem
52 356
33 578
13 220
8 173
Długoterminowe zobowiązania i rezerwy
11 358
1 538
2 868
374
Krótkoterminowe zobowiązania i rezerwy
23 133
19 235
5 841
4 682
Kapitał własny, w tym;
17 864
12 805
4 511
3 117
Kapitały podmiotu dominującego
17 095
12 108
4 317
2 947
Kapitały udziałów niekontrolujących
770
697
194
170
Kapitał zakładowy
730
630
184
153
Średnia ważona liczba akcji w szt.
6 705 479
5 642 466
6 705 479
5 642 466
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( PLN / EUR
0,28
0,24
0,07
0,06
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą(PLN/ EUR
2,55
2,15
0,64
0,52
bDZTApkn