Trwa ładowanie...
Notowania

Skonsolidowany raport roczny RS

Spółka
Orzeł Biały SA
Okres
Skonsolidowany raport roczny RS
Tytuł
(rodzaj emitenta)
Data utworzenia
2018-04-10
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2018-04-10
Michael Rohde Pedersen
Prezes Zarządu
2018-04-10
Katarzyna Bochynek
Główna Księgowa
2017 (w tys. zł)2016 (w tys. zł)2017 (w tys. EUR)2016 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
677 061
537 342
159 507
122 801
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
55 620
44 739
13 103
10 224
Zysk (strara) netto ze sprzedaży
29 539
21 734
6 959
4 967
Zysk (strata) brutto
21 331
6 551
5 025
1 497
Zysk (strata) netto
15 925
-4 315
3 752
-986
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
60 340
-15 159
14 215
-3 464
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-6 357
-6 497
-1 498
-1 485
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-42 186
20 419
-9 939
4 666
Przepływy pieniężne netto razem
11 797
-1 237
2 778
-283
Zysk (strata) na jedną akcję zwykła (w zł lub EUR
0,96
-0,26
0,23
-0,06
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł lub EUR
0,96
-0,26
0,23
-0,06
Pozycje bilansu (dane za ub. rok dotyczą końca roku
Aktywa,razem
360 940
380 954
86 538
86 111
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
99 112
142 215
23 763
32 146
Zobowiązania długoterminowe (bez rezerw
24 992
26 697
5 992
6 035
Zobowiązania krótkoterminowe (bez rezerw
58 793
99 201
14 096
22 423
Kapitał własny
261 828
238 739
62 775
53 965
Kapitał zakładowy
7 160
7 160
1 717
1 618
Liczba akcji na koniec okresu w szt.
16 650 649
16 650 649
16 650 649
16 650 649
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji w szt.
16 650 649
16 650 649
16 650 649
16 650 649
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł lub EUR
15,72
14,34
3,77
3,24
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł lub EUR
15,72
14,34
3,77
3,24