Trwa ładowanie...
bDJjDWcB

Notowania

Skonsolidowany raport roczny RS

Spółka
PHN SA
Okres
Skonsolidowany raport roczny RS
Tytuł
(rodzaj emitenta)
Data utworzenia
2017-03-15
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2017-03-15
Maciej Jankiewicz
Prezes Zarządu
2017-03-15
Zbigniew Kulewicz
Wiceprezes Zarządu - Członek Zarządu ds. Zarządzania Aktywami Nieruchomościowymi
2017-03-15
Piotr Staroń
Członek Zarządu ds. Finansowych
2017-03-15
Grzegorz Grotek
Osoba odpowiedzialna za sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego
2016 (w mln. zł)2015 (w mln. zł)2016 (w tys. EUR)2015 (w tys. EUR)
Przychody operacyjne
175,4
159,7
40,1
36,5
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
45
-12,1
10,3
-2,8
Zysk (strata) brutto z działalności kontynuowanej
31,1
-22,2
7,1
-5,1
Zysk (strata) netto
30,7
50,8
7
11,6
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
32
46,3
7,3
10,6
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-281,1
-136,9
-64,2
-31,3
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
198,8
80,7
45,4
18,4
Przepływy pieniężne netto razem
-50,3
-9,9
-11,5
-2,3
312 016
312 015
312 016
312 015
Aktywa
2 681
2 514
606
568,3
Zobowiązania długoterminowe
582,6
344,6
131,7
77,9
Zobowiązania krótkoterminowe
104,3
186,7
23,6
42,2
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
1 965,2
1 949,8
444,2
440,7
Kapitał zakładowy
46,8
46,7
10,6
10,6
Liczba akcji (szt.
46 786 030
46 722 747
46 786 030
46 722 747
Zysk (strata) netto na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN / EUR
0,66
1,05
0,15
0,24
Wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN / EUR
42
41,73
9,49
9,43
bDJjDWdj