Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

Skonsolidowany raport kwartalny

Spółka
Rafako SA
Okres
Skonsolidowany raport kwartalny
Tytuł
za 3 kwartał roku obrotowego 2022 obejmujący okres od 2022-07-01 do 2022-09-30
Data utworzenia
2022-11-22
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2022-11-22
Radosław Domagalski-Łabędzki
Prezes Zarządu
2022-11-22
Dawid Jaworski
Wiceprezes Zarządu
2022-11-22
Maciej Stańczuk
Wiceprezes Zarządu
2022-11-22
Jolanta Markowicz
Główny Księgowy
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży
258 456
338 333
55 296
74 373
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
20 928
67 349
4 477
14 805
Zysk (strata) brutto
27 953
52 679
5 980
11 580
Zysk (strata) netto
28 246
52 524
6 043
11 546
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
5 493
4 801
1 175
1 055
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
3 296
145
705
32
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
5 051
23 555
1 081
5 178
Przepływy pieniężne netto, razem
7 248
28 211
1 551
6 201
Średnia ważona liczba akcji
160 880 445
127 431 998
160 880 445
127 431 998
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR
0,18
0,41
0,04
0,09
302 022
312 021
302 022
312 021
Aktywa razem
532 942
575 418
109 438
125 107
Zobowiązania długoterminowe
262 678
325 481
53 940
70 766
Zobowiązania krótkoterminowe
350 009
359 177
71 873
78 092
Kapitał własny
79 745
109 240
16 375
23 751
Kapitał zakładowy
1 609
321 761
330
69 957
Wartość księgowa na jedną akcję w (zł / EUR
0,5
0,86
0,1
0,19
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
92 022
92 021
92 022
92 021
Przychody netto ze sprzedaży
364 678
390 380
78 022
85 814
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
33 235
8 096
7 111
1 780
Zysk (strata) brutto
37 520
5 407
8 027
1 189
Zysk (strata) netto przynależny akcjonariuszom jednostki dominującej
38 508
12 364
8 239
2 718
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
5 402
29 213
1 156
6 422
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
6 972
195
1 492
43
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
6 310
24 748
1 350
5 440
Przepływy pieniężne netto, razem
7 880
4 270
1 686
939
Średnia ważona liczba akcji
160 880 445
127 431 998
160 880 445
127 431 998
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR
0,25
0,05
0,05
0,01
302 022
312 021
302 022
312 021
Aktywa razem
593 537
655 014
121 881
142 413
Zobowiązania długoterminowe
303 097
370 353
62 240
80 522
Zobowiązania krótkoterminowe
404 875
440 889
83 140
95 858
Kapitał własny jednostki dominującej
114 741
154 461
23 562
33 583
Kapitał zakładowy
1 609
321 761
330
69 957
Wartość księgowa na jedną akcję w (zł / EUR
0,71
1,21
0,15
0,26