Trwa ładowanie...
Notowania

Skonsolidowany raport roczny RS

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2021-04-21
Krzysztof Folta
Prezes Zarządu
2021-04-21
Piotr Nosal
Członek Zarządu
2021-04-21
PiotrTokarczuk
Członek Zarządu
2021-04-21
Beata Szynol-Karaś
Dyrektor Wydziału Ksiegowości -Główna Księgowa
2020 (w tys. zł)2019 (w tys. zł)2020 (w tys. EUR)2019 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży produktów,towarów i materiałów
1 064 866
890 035
239 570
207 043
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
58 332
32 532
13 123
7 568
Zysk (strata) brutto
44 564
25 227
10 026
5 868
Zysk (strata) netto
37 135
19 565
8 355
4 551
Zysk (strata) udziałowców niesprawujących kontroli
Przepływy pieniężne netto z dzialalności operacyjnej
38 832
54 093
8 736
12 583
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
22 892
932
5 150
217
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-68 047
-39 769
-15 309
-9 251
Przepływy pieniężne netto, razem
-6 323
15 256
-1 423
3 549
Aktywa, razem
467 055
468 474
101 208
110 009
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
303 908
315 821
65 855
74 162
Zobowiązania długoterminowe
87 891
102 715
19 045
24 120
Zobowiązania krótkoterminowe
216 017
213 106
46 810
50 043
Kapitał własny jednostki dominującej
163 147
152 653
35 353
35 847
Kapitał zakładowy
22 199
22 199
4 810
5 213
Liczba akcji (w tys. szt
22 199
22 199
22 199
22 199
Zysk (strata) na jedną akcje zwykłą ( w zł/eur
1,67
0,68
0,38
0,21
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł/euro
1,67
0,68
0,38
0,21
Wartość księgowa na jedną akcję ( w zł/euro
7,35
7
1,59
1,63
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/euro
7,35
7
1,59
1,63
Zastosowany do przeliczeń kurs euro: kurs euro średni w okresie (31.12.2020) - 4,4449 zł ; (31.12.2019) - 4,2648 zł; kurs euro na dzień bilansowy (31.12.2020 )- 4,6148 zł ; (31.12.2019) - 4,2585 zł.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa