Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2018Q42018Q32018Q22018Q1
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów194 331100 570152 67286 515
Zysk (strata) z działalności operacyjnej4 793-7826 52717
Zysk (strata) brutto4 785-6315 655-572
Zysk (strata) netto3 766-8284 121-333
Przepływy netto38 4081 9303 169-6 725
Przepływy netto z działalności operacyjnej41 248-9 67817 081-23 024
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej61-286-201-77
Przepływy netto z działalności finansowej-2 90111 895-13 71116 376
Aktywa razem252 881159 959230 166168 318
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania219 200130 308199 681140 645
Zobowiązania długoterminowe162199205102
Zobowiązania krótkoterminowe219 038130 108199 477140 543
Kapitał własny33 11629 15129 99027 736
Kapitał zakładowy1 0501 0501 0111 011
Liczba akcji (tys. szt.)10 500,6910 500,6910 500,6910 110,69
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)3,152,782,862,74
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,36-0,080,39-0,03
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów534 089437 936396 786352 576
Zysk (strata) z działalności operacyjnej10 5546 4182 3809 082
Zysk (strata) brutto9 2368 2632 83811 272
Zysk (strata) netto6 7127 2122 4989 268
Przepływy netto36 7821 725-1 219-17 663
Przepływy netto z działalności operacyjnej25 626-509121-11 728
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-503-2 1284 596-10 731
Przepływy netto z działalności finansowej11 6584 362-5 9364 796
Aktywa razem252 881206 249155 419158 698
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania219 200177 802127 867127 814
Zobowiązania długoterminowe1621072 9404 111
Zobowiązania krótkoterminowe219 038177 695124 927123 703
Kapitał własny33 11628 31722 68024 498
Kapitał zakładowy1 0501 0111 011818
Liczba akcji (tys. szt.)10 500,6910 110,6910 110,698 175,69
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)3,152,802,243,00
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,640,710,251,13
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)