Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q22019Q12018Q42018Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów422273250222
Zysk (strata) z działalności operacyjnej74456-13
Zysk (strata) brutto7039-18-14
Zysk (strata) netto7039-18-14
Przepływy netto0000
Przepływy netto z działalności operacyjnej0693438
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej490-50
Przepływy netto z działalności finansowej-48-69-29-38
Aktywa razem609405401598
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania780576682723
Zobowiązania długoterminowe187309307304
Zobowiązania krótkoterminowe593267374420
Kapitał własny-171-171-281-125
Kapitał zakładowy1 4001 4001 4001 400
Liczba akcji (tys. szt.)1 400,001 400,001 400,001 400,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)-0,12-0,12-0,20-0,09
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,050,03-0,01-0,01
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów9468101 2211 879
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-97-52934437
Zysk (strata) brutto-145-624-12335
Zysk (strata) netto-145-560-167131
Przepływy netto-1-5-2812
Przepływy netto z działalności operacyjnej91208248459
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-959144-75
Przepływy netto z działalności finansowej-83-804-320-373
Aktywa razem4017532 1222 859
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania6828731 5122 057
Zobowiązania długoterminowe307291652798
Zobowiązania krótkoterminowe3745828601 259
Kapitał własny-281-121610801
Kapitał zakładowy1 4001 4001 4001 400
Liczba akcji (tys. szt.)1 400,001 400,001 400,001 400,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)-0,20-0,090,440,57
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,10-0,40-0,120,09
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)