Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q32019Q22019Q12018Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów2 892 4002 923 0002 791 6003 002 000
Zysk (strata) z działalności operacyjnej459 000522 500491 200419 400
Zysk (strata) brutto306 000355 400374 600307 600
Zysk (strata) netto231 300263 600291 90070 900
Przepływy netto98 10027 800-420 70016 500
Przepływy netto z działalności operacyjnej867 600857 200700 900938 900
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-449 500-364 800-367 200-638 200
Przepływy netto z działalności finansowej-320 000-464 600-754 400-284 200
Aktywa razem31 277 70031 359 20031 463 80030 696 800
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania17 122 60017 440 70017 291 20016 821 600
Zobowiązania długoterminowe11 494 00012 039 30012 477 90011 803 000
Zobowiązania krótkoterminowe5 628 6005 401 4004 813 3005 018 600
Kapitał własny13 499 40013 268 00013 519 00013 227 000
Kapitał zakładowy25 60025 60025 60025 600
Liczba akcji (tys. szt.)639 546,02639 546,02639 546,02639 546,02
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)21,1120,7521,1420,68
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,360,410,460,11
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raport

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów10 686 1009 828 6009 729 8009 823 000
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 727 0001 834 0001 669 3001 985 800
Zysk (strata) brutto1 306 1001 335 0001 033 4001 332 400
Zysk (strata) netto833 600980 6001 041 3001 163 400
Przepływy netto5 300-159 600-189 500-225 600
Przepływy netto z działalności operacyjnej2 915 1002 941 4002 884 7002 887 700
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-1 835 500-1 573 300-1 003 400-726 600
Przepływy netto z działalności finansowej-1 074 300-1 527 700-2 070 800-2 386 700
Aktywa razem30 696 80027 756 00027 729 30026 490 100
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania16 821 60015 639 20016 351 70016 240 000
Zobowiązania długoterminowe11 803 00011 723 70012 670 5007 773 500
Zobowiązania krótkoterminowe5 018 6003 915 5003 681 2008 466 500
Kapitał własny13 227 00012 074 20011 299 60010 250 100
Kapitał zakładowy25 60025 60025 60025 600
Liczba akcji (tys. szt.)639 546,02639 546,02639 546,02639 546,02
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)20,6818,8817,6716,03
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)1,301,531,631,82
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport