Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2018Q42018Q32018Q22018Q1
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów187019422
Zysk (strata) z działalności operacyjnej172-1618812
Zysk (strata) brutto172-161945
Zysk (strata) netto172-161945
Przepływy netto-1001
Przepływy netto z działalności operacyjnej-1001
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej0000
Przepływy netto z działalności finansowej0000
Aktywa razem2 3592 1572 2132 148
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania2 6692 6392 6802 554
Zobowiązania długoterminowe300300300300
Zobowiązania krótkoterminowe2 3692 3392 3802 254
Kapitał własny-310-482-467-406
Kapitał zakładowy710710710710
Liczba akcji (tys. szt.)7 104,507 104,507 104,507 104,50
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)-0,04-0,07-0,07-0,06
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,02-0,000,030,00
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów4035181 105525
Zysk (strata) z działalności operacyjnej356-86344914
Zysk (strata) brutto356-1 014413-28
Zysk (strata) netto356-1 014413-28
Przepływy netto0-311813
Przepływy netto z działalności operacyjnej102458688
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej026-500-6
Przepływy netto z działalności finansowej-10-81-69-68
Aktywa razem2 3592 0463 0532 430
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania2 6692 7122 5952 446
Zobowiązania długoterminowe300300333333
Zobowiązania krótkoterminowe2 3692 4122 2632 113
Kapitał własny-310-666457-16
Kapitał zakładowy710710710651
Liczba akcji (tys. szt.)7 104,507 104,507 104,506 510,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)-0,04-0,090,06-0,00
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,05-0,140,06-0,00
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)