Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2012Q32012Q22012Q12011Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 1121 0132261 127
Zysk (strata) z działalności operacyjnej0000
Zysk (strata) brutto-697-971-1 231-536
Zysk (strata) netto-679-949-1 237-544
Przepływy netto0000
Przepływy netto z działalności operacyjnej0000
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej0000
Przepływy netto z działalności finansowej0000
Aktywa razem14 64415 57415 50815 920
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania7 2397 5216 5025 724
Zobowiązania długoterminowe1 3061 3141 3221 331
Zobowiązania krótkoterminowe5 9336 2075 1804 393
Kapitał własny7 3298 0088 95810 196
Kapitał zakładowy14 00014 00014 00014 000
Liczba akcji (tys. szt.)3 500,003 500,003 500,003 500,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)2,092,292,562,91
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,19-0,27-0,35-0,15
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

20112010
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów5 5041 203
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-2 330-1 491
Zysk (strata) brutto-2 568-1 537
Zysk (strata) netto-2 607-1 548
Przepływy netto-2 0422 125
Przepływy netto z działalności operacyjnej-1 228-1 349
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-1 286-515
Przepływy netto z działalności finansowej4723 991
Aktywa razem15 92012 959
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania5 724441
Zobowiązania długoterminowe1 33147
Zobowiązania krótkoterminowe4 393394
Kapitał własny10 19612 520
Kapitał zakładowy14 0004 800
Liczba akcji (tys. szt.)3 500,001 200,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)2,9110,43
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,74-1,29
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)