Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2015Q42015Q32015Q22015Q1
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów10 4271470167
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-5898-44-383
Zysk (strata) brutto-611-346-568-1 468
Zysk (strata) netto-611-341-568-1 468
Przepływy netto-33-2929
Przepływy netto z działalności operacyjnej-283-34-50
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej001383
Przepływy netto z działalności finansowej260-8-3
Aktywa razem22 3833 4253 7924 605
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania2 6502 6282 7713 016
Zobowiązania długoterminowe0000
Zobowiązania krótkoterminowe2 6502 6282 7713 016
Kapitał własny19 6987619791 547
Kapitał zakładowy15 00045387 80887 808
Liczba akcji (tys. szt.)100 000,00878 080,67878 080,67878 080,67
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,200,000,000,00
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,010,00-0,00-0,00
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2015201420132012
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów10 7411 138-66653 711
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-387-4 279-4 091-3 707
Zysk (strata) brutto-2 994-8 097-18 165-58 878
Zysk (strata) netto-2 988-8 008-17 510-61 826
Przepływy netto-1-24-361-277
Przepływy netto z działalności operacyjnej-110-406-765-3 240
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej964701 692-489
Przepływy netto z działalności finansowej14-88-1 288-516
Aktywa razem22 3835 89714 34434 498
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania2 6503 0442 8174 013
Zobowiązania długoterminowe0011235
Zobowiązania krótkoterminowe2 6503 0442 7053 977
Kapitał własny19 6982 81210 81928 330
Kapitał zakładowy15 00087 80887 80887 808
Liczba akcji (tys. szt.)100 000,00878 080,67878 080,67878 080,67
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,200,000,010,03
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,03-0,01-0,02-0,07
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)