Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q22019Q12018Q42018Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów471538371398
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-979622
Zysk (strata) brutto-1009-19-3
Zysk (strata) netto-1007-23-3
Przepływy netto-75-24352213
Przepływy netto z działalności operacyjnej-76-12348217
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej01125
Przepływy netto z działalności finansowej0-123-29
Aktywa razem1 6581 7471 6111 628
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania329318189180
Zobowiązania długoterminowe87889089
Zobowiązania krótkoterminowe2432309991
Kapitał własny1 3291 4291 4221 447
Kapitał zakładowy741741741741
Liczba akcji (tys. szt.)7 405,727 405,727 405,727 405,72
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,180,190,190,20
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,010,00-0,000,00
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 5221 5291 7771 457
Zysk (strata) z działalności operacyjnej8939-19100
Zysk (strata) brutto-82-2991
Zysk (strata) netto-14-5-2874
Przepływy netto38060-194110
Przepływy netto z działalności operacyjnej417-164-146-76
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej1-118-45-7
Przepływy netto z działalności finansowej-37342-3193
Aktywa razem1 6111 5861 3301 417
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania189150226284
Zobowiązania długoterminowe90000
Zobowiązania krótkoterminowe99150226284
Kapitał własny1 4221 4361 1051 133
Kapitał zakładowy741741426426
Liczba akcji (tys. szt.)7 405,727 405,724 255,724 255,72
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,190,190,260,27
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,00-0,00-0,010,02
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)